Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 12 по 18 серпня 2023 року

Поки цей склад Великої палати не буде розформовано Україна не отримує незалежної судової системи, а законні й справедливі рішення будуть прикрою випадковістю ніж правилом. В цей раз судді вирішили проявити всю глибину своїх знань та приравняли договір уступки пава вимоги до договру купівлі-продажу, а обставини відсутності боргу встановлені рішенням суду в іншій справі не важливими при намаганні повернути кошти за недійсним договором, який вже не визнається недійсним, у зв’язку з відходом від сталої судової практики суддями трирічками, чи то заради нездорових амбіцій, чи то продовжуючи справу Князєв-гейта.

Також до огляду увійшла практика ВС-ККС, ВС-КЦС та ВС-КГС і наша справа де Верховним судом були скасовані рішення Подільського суду Києва та Київського апеляційного суду і визнано незаконним наказ про відсторонення, яким намагались примусити вчителя прийняти участь у медичному злочинному експерименті.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про порядок відшкодування у разі переуступки вимоги, що не існує та порядку повороту виконання

Справа № 910/19199/21

Говорити, що у цій справі натягнули сову на глобус це майже нічого не говорити. Навіть страшно уявити які аргументи надали суддям сторони для такого рішення й кардинальної зміни судової практики. Велика палата завжди розповідає про ефективний спосіб захисту та про те що суд сам знає Закон. Але в цій ситуації чи то суд Закон не знає, чи захист не потрібен, чи ще якісь аргументи є, що відсутні у тексті рішення. І те що встановлена відсутність права вимоги по цьому договору уступки в іншій справі немає для цієї справи про недійсність такої перепустки жодного значення. Одною фразою — черговий відступ тихенько у ліс.

Велика палата зазначила:

78. Договір про відступлення права вимоги № В-0907/21 містить всі ознаки договору купівлі-продажу права вимоги. Отже, договір про відступлення права вимоги № В-0907/21 за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу права вимоги. До цього договору повинні застосовуватись положення законодавства щодо договорів купівлі-продажу.

88. Недійсність переданої вимоги, про яку йдеться в статті 519 ЦК України, не може ототожнюватися із недійсністю правочину в розумінні норм розділу IV «Правочини. Представництво» ЦК України. Законодавець не пов’язує питання дійсності / недійсності правочину про заміну кредитора із дійсністю вимоги, яка передається новому кредитору, і безпосередньо визначає правовий наслідок передачі права вимоги, якого не існує.

89. Натомість за прямою вказівкою статті 519 ЦК України первісний кредитор відповідає за недійсність вимоги перед новим кредитором. У випадку відступлення недійсної вимоги договір, на підставі якого мало бути здійснене таке відступлення, не виконується первісним кредитором, оскільки розпорядчий ефект не настає з огляду на відсутність у первісного кредитора права, що підлягає передачі.

96. Отже, недійсність вимоги не зумовлює недійсність відповідного договору, за яким була передана така вимога, а має наслідком відповідальність первісного кредитора перед новим кредитором, врегульовану положеннями ЦК України.

97. Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що договір про відступлення права вимоги може бути визнаний недійсним у випадку наявності відповідної правової підстави. Наприклад, якщо такий договір укладено під впливом помилки (частина перша статті 229 ЦК України), обману (частина перша статті 230 ЦК України), насильства (частина перша статті 231 ЦК України) тощо.

105. Згідно із частиною третьою статті 651 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

106. З огляду на цей припис, якщо предмета права вимоги (боргу) не існувало на момент його передання ТОВ «ФК «Фінанс тім», останнє вправі на підставі частини першої статті 665 ЦК України відмовитися від договору купівлі-продажу в односторонньому порядку та вимагати повернення грошових коштів.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-ККС за червень 2023 року

В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду, ухвалених у червні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

✅ встановлено розмежувальні ознаки між суміжними складами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 153 «Сексуальне насильство» та ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України;

✅ акцентовано на тому, що для настання кримінальної відповідальності керівника підприємства за порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 КК України), вирішальне значення має фактичне здійснення трудової функції працівником, а не юридичне оформлення трудових відносин з ним.

У сфері кримінального процесуального права:

✅ констатовано, що відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення про це ради адвокатів регіону, номера кримінального провадження, анкетних даних та підписів осіб, які були присутні під час проведення затримання, не є підставою для визнання цього протоколу недопустимим доказом;

✅ встановлено, що в КПК України не передбачено необхідності звернення органу досудового розслідування до слідчого судді за дозволом на проведення обшуку житла за наявності згоди особи, яка проживала в цьому житлі на підставі договору оренди;

✅ констатовано, що строк дізнання, який прямо не визначений у КПК України, не повинен перевищувати строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях про нетяжкі злочини, передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України.

Упродовж червня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Огляд судової практики ВС-КГС за червень 2023 року

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

▪️ наслідки застосування мораторію, встановленого постановою КМУ № 187, при вирішенні питання щодо грошових вимог кредитора – суб’єкта російської федерації;

▪️ підсудність спору щодо нерухомого майна боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у разі, якщо відповідачем у цьому спорі є центральний орган виконавчої влади.

У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, наведено висновки щодо:

▪️ кількості та послідовності проведення етапів визначення монопольного становища;

▪️ можливості використання Антимонопольним комітетом України відомостей, переданих Національним антикорупційним бюро України.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

▪️ визначення підсудності спору, якщо він виник з одного правочину, яким сторони висловили намір щодо купівлі-продажу корпоративних прав у двох і більше юридичних осіб, місцезнаходження яких є різним;

▪️ помилковості ототожнення листа НКЦПФР, у якому роз’яснено порядок скасування реєстрації випуску облігацій, з рішенням Комісії про відмову у скасуванні реєстрації випуску цінних паперів.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

▪️ припинення права користування земельними ділянками, які надавались орендарю для експлуатації та обслуговування цілісного майнового комплексу, у зв’язку із припиненням експлуатації та обслуговування цього комплексу;

▪️ розмежування випадків обов’язкової передачі районною чи обласною радою об’єктів спільної власності територіальних громад на користь конкретної територіальної громади району чи області.

У постановах об’єднаної палати КГС ВС зроблено висновки про:

▪️ відсутність порушеного права поручителя в разі укладення кредитних договорів та договорів поруки посадовими особами кредитора із стверджуваним поручителем перевищенням меж своїх повноважень;

▪️ належного боржника у правовідносинах щодо відшкодування витрат, здійснених унаслідок пільгового перевезення пасажирів.

Огляд судової практики ВС-КЦС за перше півріччя 2023 року

Видання містить лише короткий огляд правових позицій із посиланням на ЄДРСР для ознайомлення та може стати в пригоді всім представникам юридичних професій.

Постанова ВС-КЦС про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи з поновленням трудового та страхового стажу, виплату заробітної плати за період відсторонення

Справа № 758/16903/21

Це наша справа. Не дивлячись на те, що перша та апеляційна інстанція відмовили у задоволені позову (рішення Подільського районного суду міста Києва у складі судді Головчака М. М. та постанова Київського апеляційного суду у складі колегії суддів: Кирилюк Г. М., Рейнарт І. М., Ящук Т. І.), Верховний суд задовільнив нашу скаргу та відновив право вчителя й віру у чесний та справедливий суд.

Верховний суд зазанчив:

Велика Палата Верховного Суду вважає, що відсторонення особи від роботи, що може мати наслідком позбавлення її в такий спосіб заробітку без індивідуальної оцінки поведінки цієї особи, лише на тій підставі, що вона працює на певному підприємстві, у закладі, установі, іншій організації, може бути виправданим за наявності дуже переконливих підстав. У кожному випадку слід перевіряти, чи була можливість досягнути поставленої легітимної мети шляхом застосування менш суворих, ніж відсторонення працівника від роботи, заходів після проведення індивідуальної оцінки виконуваних ним трудових обов’язків, зокрема, оцінки об’єктивної необхідності під час їхнього виконання особисто контактувати з іншими людьми, можливості організації дистанційної чи надомної роботи тощо».

Так, у матеріалах справи міститься наказ ЗНЗ І-ІІІ ступенів «СЗШ № 6» від 29 жовтня 2021 року № 141 «Про організацію освітнього процесу в закладі в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки», відповідно до якого з 01 листопада 2021 року переведено роботу освіти закладу в дистанційний режим для учнів 1-11 класів.

Висновок апеляційного суду про те, що відповідач не міг організувати для позивача в індивідуальному порядку дистанційну (надомну) форму роботи у зв’язку з незначним періодом перебування закладу освіти в дистанційному режимі суперечить змісту самого наказу, оскільки строк, на який відповідачем переведено освітній процес в такий режим, в цьому наказі встановлений не був.

Окрім цього, для позивача, як вчителя фізики, зазначеним наказом не передбачалось і чергування в школі. Так, пунктом 3 наказу відповідача від 29 жовтня 2021 року № 141 затверджено графік чергування вчителів інформатики для організації технічної допомоги педагогічному персоналу та забезпечення доступу до комп’ютерної техніки учнів, що не мають власних засобів комунікації з учителями.

З огляду на викладене, влаштовуючи освітній процес в школі в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки шляхом встановлення дистанційного режиму, роботодавець не міг передбачити тривалість вжитих заходів.

Таким чином, враховуючи те, що повідомлення про необхідність щеплення від COVID-19, з яким позивача ознайомлено 03 листопада 2021 року, та саме відсторонення ОСОБА1 від роботи відбулося в період перебування закладу освіти в дистанційну режимі, відповідач не обґрунтував необхідності та не довів, що позивач, працюючи поза межами закладу освіти з використанням технологій дистанційної форми викладання, створював загрозу для учнів чи працівників закладу освіти, яка б вимагала вжиття такого непропорційного заходу втручання у право на працю.

У трудових спорах презумпція вини лежить на роботодавцеві, тому він спростовує заявлені працівником вимоги. Отже, з урахуванням вимог трудового законодавства у справах, у яких оспорюються дії роботодавця, саме відповідач повинен довести, що ці дії вчинені без порушення законодавства про працю.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

АО «Кравець І Партнери»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *