Положення про ТС

ПОЛОЖЕННЯ
про Постійно діючий третейський суд при АСОЦІАЦІЇ «ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ “АТТОРНЕЙ”

  1. Загальні положення

1.1. Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Захист корпоративних прав “АТТОРНЕЙ” (далі – Третейський суд) є постійно діючим Третейським судом, створеним при Асоціації “АТТОРНЕЙ” (далі – Засновник) відповідно до Закону України “Про третейські суди” для розгляду та вирішення будь-яких спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, підвідомчих Третейському суду відповідно до Закону України «Про третейські суди».

1.2. Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, цього Положення та Регламенту Третейського суду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб.

1.3. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.

1.4. Найменування Третейського суду:

Повне найменування:

Українською мовою – Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ».

Російською мовою – Постояно действующий третейский суд при Ассоциации «Защита корпоративных прав «АТТОРНЕЙ».

Скорочене найменування:

Українською мовою – Третейський суд при Асоціації «АТТОРНЕЙ».

Російською мовою – Третейский суд при Ассоциации «АТТОРНЕЙ».

1.5. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б

1.6. Місцезнаходження постійно діючого третейського суду є місцезнаходження його засновника, що не обмежує засновника третейського суду в праві визначати розташування третейських суддів за адміністративно-територіальним принципом.

  1. Засновник Третейського суду

 2.1. Засновником Третейського суду є Асоціація «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ», зареєстрована державним реєстратором Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

Місцезнаходження Асоціації “АТТОРНЕЙ”: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 35391631.

2.2. Засновник не має права втручатися в діяльність Третейського суду та суддів, яка пов’язана з розглядом справ.

2.3. Засновник має наступні права та обов’язки:

2.3.1. затверджує Положення, Регламент Третейського суду та Список третейських суддів;

2.3.2. затверджує зміни та доповнення до Положення, Регламенту Третейського суду, а також їх нові редакції та Списку третейських суддів;

2.3.3. забезпечує зберігання справ та документів Третейського суду, вирішує організаційні і технічні питання, спрямовані на забезпечення його діяльності;

2.3.4. виплачує третейським суддям та секретарям гонорар у сумі та в порядку, передбаченому Регламентом Третейського суду;

2.3.5. вирішує інші питання, віднесені до його компетенції чинним законодавством, цим Положенням та Регламентом Третейського суду.

  1. Завдання третейського суду

 3.1. Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав і охоронюваних законом інтересів юридичних та фізичних осіб, які є сторонами третейського розгляду, шляхом своєчасного, повного, всебічного і неупередженого розгляду і вирішення спорів відповідно до закону.

  1. Принципи організації та діяльності Третейського суду

 4.1. Третейський суд створюється та діє на принципах законності; незалежності третейських суддів та підпорядкування їх тільки законові; рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і Третейським судом; змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх переконливості; обов’язковості для сторін рішень Третейського суду; добровільності створення Третейського суду; арбітрування; самоврядування третейських суддів;  всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів; сприяння сторонам у досягненні мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду. 

  1. Підвідомчість справ третейському суду

 5.1. Право на звернення до Третейського суду належить будь-яким юридичним та/або фізичним особам при наявності між сторонами угоди про передачу спору на вирішення Третейського суду (далі – третейська угода), яка відповідає вимогам чинного законодавства.

5.2. Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ що не підвідомчі третейським судам у відповідності з Законом України “Про третейські суди”

  1. Статус суддів третейського суду

 6.1. Суддею Третейського суду може бути призначена особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.

Судді Третейського суду призначаються Засновником безстроково із числа осіб, які мають необхідні спеціальні знання в області вирішення спорів, що підлягають розгляду третейським судом, та надали згоду на виконання обов’язків третейського судді.

6.3. Суддями третейського суду не можуть бути:

6.3.1. особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

6.3.2. особи, які не мають кваліфікації, визначеної в Регламенті Третейського суду;

6.3.3.  особи, які мають судимість;

6.3.4. особи, визнані в судовому порядку недієздатними.

6.3.5. судді судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України.

6.5. У разі одноособового вирішення спору третейський суддя повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду.

  1. Голова Третейського суду та апарат суду

 7.1. Третейський суд очолює голова Третейського суду, який обирається Загальними зборами членів Асоціації «АТТОРНЕЙ» з числа третейських суддів строком на 5 років. У відсутність голови Третейського суду його повноваження виконуються заступником голови Третейського суду, який обирається Загальними зборами членів Асоціації «АТТОРНЕЙ»  з числа третейських суддів строком на 5 років.

7.2. Голова Третейського суду:

7.2.1 скликає збори третейських суддів та виконує функції головуючого на зборах;

7.2.2. підписує рішення зборів третейських суддів та інші документи, ухвалені зборами;

7.2.3. приймає заяви про відвід суддів та бере участь в розгляді питання про відвід третейського судді;

7.2.4. вирішує питання про прийняття заяви про відвід третейського судді у випадку пропущення строку, встановленого для її подання;

7.2.5. здійснює інші повноваження, встановлені законом, цим Положенням та Регламентом Третейського суду.

7.3. Апарат Третейського суду складається з Голови Третейського суду, його заступника, секретаря, а також необхідного технічного персоналу. Посади працівників Апарату Третейського суду, крім Голови та заступника Голови суду, входять до штатного розкладу Асоціації «АТТОРНЕЙ».

Працівники апарату Третейського суду, крім Голови та заступника Голови суду, призначаються на посади та звільняються з посад наказом Голови Асоціації «АТТОРНЕЙ».

Секретар Третейського суду організує діловодство, пов’язане з діяльністю суду, у тому числі направляє сторонам повідомлення, виклики та інші судові документи, організовує зберігання справ, а також виконує інші функції, передбачені Регламентом Третейського суду та посадовими інструкціями.

  1. Органи самоврядування третейських суддів

 8.1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду утворюється орган третейського самоврядування.

8.2. Органом самоврядування третейських суддів Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ» є Збори третейських суддів, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. Головою Зборів третейських суддів є Голова третейського суду.

8.3. Збори третейських суддів Третейського суду – це зібрання третейських суддів Третейського суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності Третейського суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Збори третейських суддів Третейського суду скликаються головою Третейського суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.

Збори третейських суддів Третейського суду вважаються повноважними, якщо на них присутні більше ніж 2/3 від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.

8.4. Збори третейських суддів аналізують практику розгляду спорів третейськими судами, розглядають питання підвищення кваліфікації третейських суддів, захисту їх професійних інтересів, вирішують інші питання діяльності Третейського суду.

8.5. Рішення зборів третейських суддів Третейського суду приймаються простою більшістю від числа присутніх на зборах третейських суддів Третейського суду.

  1. Припинення діяльності третейського суду

 9.1 Діяльність Третейського суду може бути припинена на підставі:

9.1.1. рішення Засновника;

9.1.2. ліквідації Засновника;

9.1.3. рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду;

9.1.4. з інших підстав, передбачених законодавством України.

  1. Зберігання справ

 10.1. Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються у Третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення Третейського суду.