Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 05 по 11 листопада 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про нерозповсюдження обставин непереборної сили на обов’язок з виплати заробітної плати

Справа № 905/857/19

Це дуже рідкісний випадок коли судді Великої палати починають думати про людей, вірогідно це пов’язано з можливим застосуванням цих норм до них самих та звичайним інстинктом самозбереження.

Суд зазначив, що частиною першою статті 617 ЦК України передбачено, що особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

51. Виплата заробітної плати працівнику – це обов`язок роботодавця. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець повинен заплатити працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано. Обов`язок роботодавця виплатити працівнику заробітну плату не є відповідальністю у розумінні статті 617 ЦК України, від якої може бути звільнений роботодавець унаслідок випадку або непереборної сили.

52. Отже, положення частини першої статті 617 ЦК України не можуть бути підставою для звільнення ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» від обов`язку виплатити позивачу невиплачену заробітну плату.

58. Велика Палата Верховного Суду також зауважує, що оскільки виплата заробітної плати працівнику – це обов`язок роботодавця, стаття 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» не може застосовуватись до правовідносин щодо виплати заробітної плати.

Постанова ВП ВС про спосіб захисту у разі підробки підпису власника у договорі оренди майна

Справа № 227/3760/19-ц

Це рішення не схоже, що було підготовлено доповідачем у цій справі. Знову Велика палата замість захисту права особи вирішило подискутувати на тему як повинна особа захищати порушене право, про що ні у кого немає сумніву.

Велика палата зазначила, що зайняття нежитлового приміщення фактичним користувачем (тимчасовим володільцем) треба розглядати як таке, що не позбавляє власника його права володіння на майно, не створює перешкоди у розпорядженні цим майном, а створює лише перешкоди в користуванні володільцем своїм майном.Тож у цьому випадку ефективним способом захисту права, яке позивач як власник нежитлового приміщення вважає порушеним, є усунення перешкод у користуванні належним йому майно, тобто негаторний позов (такі висновки наявні й у постанові Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 653/1096/16-ц, за змістом пункту 49 якої з моменту, коли перестали існувати правові підстави для користування службовим житлом, особа, якій воно було надане, володіє ним незаконно, і власник має право вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні таким майном шляхом виселення, а позов про виселення є негаторним).

Постанова ВП ВС про цивільну юрисдикцію спору про заміну сторони у виконавчому написі нотаріуса

Справа № 183/4196/21

Велика палата в чергове змінила свій підхід до визначення юрисдикції при розгляді спорів щодо виконавчих написів нотаріуса. Але тут спір стосувався заміни сторони у виконавчому написі без інформації про відкриття виконавчого провадження за цим виконавчим написом.

Суд зазначив, що виконавчий напис нотаріуса є формою захисту цивільних прав та інтересів, що відбувається в певному спеціальному порядку, який є відмінним від інших форм (зокрема й судовій) надання захисту таким правам та інтересам.

Постанова ВП ВС щодо способу захисту та застосування санкцій у разі зриву чи відсутності пломб на лічильниках електропостачання

Справа № 906/513/18

Це рішення яскраво демонструє недотримання самою Великою палатою послідовності у своїх діях та суддів касаційної інстанції змінюючи позицію в залежності від власного настрою. В окремій думці про це дуже вірно зазначено.

Суд зазначив, що правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (далі – ПКЕЕ), передбачають, що пошкодження чи зрив пломб, відповідальність за збереження і цілісність яких відповідно до акта про пломбування покладено на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені, є окремими порушеннями ПКЕЕ, які полягають у невиконанні зазначеними суб`єктами передбаченого пунктом 3.3 і підпунктом 26 пункту 10.2 ПКЕЕ обов`язку зі збереження пломб, що відповідно до пунктів 6.40, 6.41 ПКЕЕ та підпунктів 1, 2 пункту 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 (далі – Методика) є підставою для застосування її положень та нарахування вартості необлікованої електричної енергії (плати за поставлену електричну енергію).

Положення підпункту 2 пункту 2.1 Методики слід тлумачити таким чином, що у разі виявлення вказаного в цьому підпункті порушення – відсутності встановлених пломб з відбитками тавр енергопостачальника на затискній кришці, інших пристроях і місцях, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку – підлягають застосуванню передбачені Методикою способи визначення вартості необлікованої електричної енергії без необхідності встановлювати, чи мало місце безоблікове споживання електричної енергії.

Постанова ВП ВС щодо визнання правочину фраудаторним, розуміння факторингу та необхідності розглядати такі спори у межах процедури банкрутства при відкритому провадженні про банкрутство

Справа № 910/16579/20

Дуже цікава справа з детальним обгрунтуванням розуміння фраудаторності правочину та остаточного знищення розуміння операцій факторингу, яких, з огляду на висновки суду вже не в перший раз, просто не існує у природі. Крім того, дуже цікаве розуміння удаваності правочину та його недійсності.

Раджу всі ознайомитись. Ну й головний висновок, що спір про недійсність правочину, який має ознаки такого, що прикриває договір доручення щодо виконання обов`язку боржника іншою особою, наслідком учинення та виконання якого стало виведення грошових коштів боржника у процедурі банкрутства на суму понад 77 млн грн, є таким, що повинен вирішуватися судом, який розглядає справу про банкрутство та у межах провадження у справі про банкрутство відповідно до частини другої статті 7 КУзПБ.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КЦС за вересень 2022 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі:

✅ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин: у разі скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав втрачаються ті правові наслідки, які з нього випливають, зокрема і право іншої особи на усиновлення дитини. Ігнорування приписів закону щодо обов’язкової згоди на усиновлення батька / матері дитини є підставою для визнання такого усиновлення недійсним;

✅ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин: позов про скасування свідоцтва про право на спадщину не є негаторним і до нього застосовується позовна давність;

✅ у спорах, що виникають із правочинів: положення законодавства щодо продовження під час карантину строків загальної і спеціальної позовної давності підлягають застосуванню і в тому випадку, коли тривалість строку позовної давності, визначена законом, була збільшена за домовленістю сторін на підставі ст. 259 ЦК України;

✅ у спорах щодо захисту гідності, честі та ділової репутації: інформація, яку адвокат при здійсненні адвокатської діяльності за дорученням довірителя поширив, є недостовірною, вона підлягає спростуванню;

✅ у спорах, що стосуються питань процесуального права: об’єднання в одній позовній заяві вимоги, яка підлягає розгляду в порядку позовного провадження, і вимоги, яка не підлягає розгляду в порядку позовного провадження, не є підставою для застосування положень ч. 6 ст. 188 ЦПК України щодо роз’єднання позовних вимог.

Огляд рішень ЄСПЛ за червень – липень 2022 року

Для зручності в користуванні всі рішення систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В аспекті гарантованих прав і свобод за статтею 6 Конвенції (право на справедливий суд) варте уваги рішення ЄСПЛ у справі XAVIER LUCAS v. France. У ній ЄСПЛ визнав відмову апеляційного суду прийняти від заявника паперову версію процесуального документа надмірним формалізмом, адже адвокат заявника обґрунтовував неможливість подання документа за допомогою електронної платформи помилками в її функціонуванні. Тож ЄСПЛ констатував порушення вимог статті 6 Конвенції.

Важливість права вільно висловлювати свою думку, особливо в контексті реалізації такого права суддею для захисту верховенства права й суддівської незалежності, підкреслив ЄСПЛ в рішенні у справі ŻUREK v. Poland. ЄСПЛ констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права судді на доступ до суду для судового перегляду рішення про припинення своїх повноважень як члена конституційного органу в Польщі, який гарантував незалежність суддів та судів унаслідок судової реформи. Також було встановлено порушення статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів) через вжиті до заявника заходи, спрямовані на його залякування.

З погляду розподілу голосів суддів суду касаційної інстанції слід акцентувати на рішенні ЄСПЛ у справі LOIZIDES v. Cyprus. Згідно з обставинами справи голоси суддів Верховного суду, які розглянули скарги заявника на його засудження, розділилися порівну. Зрештою, скарги заявника були відхилені, адже він не виконав тягар доведення того, що ухвалені в його справі рішення були протиправні, як цього вимагало національне законодавство в таких випадках. Окрім того, Верховний суд оголосив ці рішення у відкритому судовому засіданні й оприлюднив пресрелізи про них, а Голова суду зробив окреме оголошення щодо цих рішень. Розглянувши скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, ЄСПЛ не констатував порушення цих вимог, оскільки рішення Верховного суду були достатньо мотивовані та обґрунтовані.

Огляд правових висновків ВС-КГС щодо застосування норм права у процедурах банкрутства за липень – серпень 2022 року

Матеріал напрацьовано управлінням забезпечення роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС.

Огляд містить правові висновки Верховного Суду, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики у справах про банкрутство (неплатоспроможність), зокрема в питаннях щодо:

✅ порядку розгляду спорів, стороною в яких є боржник (стаття 7 КУзПБ);

✅ відкриття провадження у справі про банкрутство (статті 38, 39 КУзПБ);

✅ визнання недійсними правочинів боржника;

✅ відновлення платоспроможності фізичної особи;

✅ процесуальних питань тощо.

Правові висновки стануть у пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, а також усім, хто хоче бути в курсі останньої судової практики у спорах щодо застосування положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Огляд практики ВС-ККС під час здійснення спеціальної процедури кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності обвинуваченого (in absentia)

Серед цих висновків слід виокремити такі:

✅ додатковим заходом, що відповідає вимогам КПК України, є надсилання повідомлення про підозру та повісток підозрюваному, який перебуває на тимчасово окупованій території, за допомогою месенджера «Viber» на номер телефону, яким користувався підозрюваний, та підтвердження того, що він переглянув ці повідомлення;

✅ пасивною участю захисника у кримінальному провадженні за процедурою «in absentia» може вважатися незаявлення ним жодних заяв чи клопотань, спрямованих на захист обвинуваченого, згода з усіма клопотаннями сторони обвинувачення, відсутність інформації про зустрічі з обвинуваченим, неузгодження з ним лінії захисту від обвинувачення, що є істотним порушенням кримінального процесуального закону, порушенням права на захист;

✅ особа вважається належним чином ознайомленою зі змістом судових повісток, а отже, обізнаною про здійснюване судом щодо неї кримінальне провадження в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України (in absentia), якщо місцевий суд повідомляв їй про судові засідання (у тому числі, про судове засідання, на якому було проголошено вирок) шляхом розміщення оголошення на вебпорталі «Судова влада України» та в газеті «Урядовий кур’єр».

Огляд ключових правових позицій ВС щодо оподаткування та публічної фінансової політики

Питання, пов’язані з оподаткуванням в Україні, стали предметом судового розгляду в умовах проведення АТО, ООС та під час воєнного стану. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС, зокрема, щодо:

✅️ оподаткування доходу (податку на доходи фізичних осіб, екологічного податку, установлення місцевих податків і зборів);

✅️ податкового контролю, оскарження актів і рішень податкового органу;

✅️ фінансової відповідальності;

✅️ розподілу судових витрат і відшкодування судового збору для суб’єктів владних повноважень.

Рішення ХОАС про визнання протиправним та скасування рішення 6 прикордонного загону про відмову у перетинанні Державного кордону України

Справа № 520/6229/22

Судді дуже обережно приймають повністю законні рішення, на мій погляд, боючись зазначити правду про відсутність у жодному Законі України заборони виїзду за кордон під час дії воєнного стану, як це передбачено ст. 33 Конституції України.

Хоча суд прямо і зазначив, що відповідачем в оскаржуваному рішенні не зазначено жодної з визначених статтею 6 Закону України №3857-XII підстави для тимчасового обмеження позивачу права на виїзд з України, однак далі зазначає й про постанову КМУ, якою фактично і не заборонено виїзд за кордон. Будемо слідкувати за ситуацією.

Постанова ВС-КЦС щодо необхідності дотримання порядку звернення стягнення на предмет іпотеки за споживчим кредитом

Справа № 761/13847/15-ц

Це наша справа. Суд у чергове звернув увагу на дотримання встановленого частиною десятою статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» досудового порядку стягнення грошових коштів за договором споживчого кредиту є обов`язковим для подальшого вирішення спору у судовому порядку за позовом кредитора.

У випадку недотримання досудового порядку врегулювання питання дострокового повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту суд відмовляє у задоволенні відповідного позову у частині, яка стосується дострокового стягнення коштів за таким договором.

Водночас питання простроченої заборгованості, тобто такої, за якою вже настав строк вимоги, може бути вирішено у судовому порядку.

Крім того, перевіряючи законність рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 10 вересня 2019 року за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , апеляційний суд не навів жодного арифметичного обґрунтування визначених до стягнення сум, а також, вважаючи доведеними обставини направлення банком досудової вимоги, не врахував правові висновки Верховного Суду щодо неможливості нарахування процентів та неустойки поза межами строку кредитування.

Рішення Іванківського райсуду Київської області про визнання протиправним та скасування наказу про відсторонення, поновлення допуску до роботи, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу і витрат на правову допомогу

Справа № 366/123/22

Це чергова наша справа про скасування наказу про незаконне відсторонення особи у зв’язку з відсутністю добровільної й необов’язкової вакцинації. Суд в чергове встановив відсутність підстав для відсторонення особи та порушення її прав. Таким судам можна довіряти та вірити у незалежність судової системи.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *