Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 05 по 11 лютого 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС про відсутність підстав для поновлення строку Дніпрофінансгруп для пред`явлення наказу до виконання при його пропуску ще попереднім кредитором

Справа № 34/425

Дуже добре, що Велика палата виправила абсурдну ситуацію і відновила правову визначеність. Як я неодноразово говорив – жадібність породжує бідність, так і зі скупниками боргів банків. Вони знали, що купували за копійки, тому і жалітись не варто.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з положеннями статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, вчинення правочинів, наслідком яких є заміна особи в окремому зобов`язанні через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги), є різновидом переходу до особи прав у матеріальних правовідносинах. Унаслідок такої заміни кредитора в матеріальному правовідношенні відбувається його заміна на іншу особу і в процесуальних правовідношеннях у визначених законом випадках. Зокрема, у процесуальних відносинах правонаступник може бути замінений там, де вони є триваючими, або за умови відновлення процесуальних строків для вчинення процесуальних дій. Втрата первісним кредитором певних процесуальних прав унаслідок пропуску ним строків для вчинення процесуальних дій до моменту укладення договору відступлення права вимоги означає, що саме у такому обсязі новий кредитор може стати процесуальним правонаступником і автоматичного поновлення процесуальних прав за наслідком укладення договору відступлення права вимоги не відбувається.

8.9. Стадія виконавчого провадження як завершальна стадія судового процесу починається після видачі виконавчого документа стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення або зі спливом строку пред`явлення документа до виконання, оскільки у разі пропуску такого строку виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання. Отже, за межами цього процесуального строку виконавчі дії не вчиняються, а строк виконавчого провадження спливає одночасно зі строком пред`явлення виконавчого документа до виконання. Така правова позиція викладена в постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25 червня 2019 року у справі № 910/10031/13 та від 11 березня 2021 року у справі № 910/2954/17, від якої Велика Палата Верховного Суду не вбачає підстав для відступу.

9.6. Отже, вбачається невідповідність висновків Касаційного цивільного суду у справі № 727/9430/13-ц щодо порядку здійснення заміни сторони виконавчого провадження правонаступником правовій позиції Великої Палати Верховного Суду в постановах від 03 листопада 2020 року у справі № 916/617/17 (провадження № 12-48гс20, пункти 74-75) та від 16 лютого 2021 року у справі № 911/3411/14 (провадження № 12-39гс20, пункт 6.18). З огляду на таке Велика Палата Верховного Суду відступає від висновків Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду в постанові від 15 вересня 2021 року у справі № 727/9430/13-ц.

Постанова ВП-ВС про юрисдикцію та спосіб захисту при стягненні шкоди завданої Укрзалізницею

Справа № 904/1448/20

Велика палата зазначила, що слід погодитися з доводами касаційної скарги про те, що створення на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України (державної організації з основним видом діяльності – державне управління загального характеру) юридичної особи приватного права – АТ «Укрзалізниця» (товариства, суб`єкта господарювання) має наслідком правонаступництво майнових прав та обов`язків,як це передбачено частиною шостою статті 2 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», однак не передбачає перехід до новоствореного товариства в порядку правонаступництва також і відповідних владних власних чи делегованих повноважень органу управління.

5.27. Тож у справі, яка переглядається, ні позивач, ні АТ «Укрзалізниця» не є суб`єктами владних повноважень, спірні дії АТ «Укрзалізниця» стосуються питань організації та планування господарської діяльності з перевезення вантажів, у межах якої сторони не наділені адміністративною процесуальною дієздатністю, а рішення АТ «Укрзалізниця», які запроваджують обмеження перевезень у власній господарській діяльності, не є нормативно-правовими актами чи актами індивідуальної дії в розумінні КАС України.

5.41.У цій справі порушенням права, на яке посилається позивач, є шкода, завдана його майну, тож ефективним способом захисту порушеного права є саме відшкодування шкоди, про що і йдеться у позові. Водночас позивач вважає за необхідне у такому спорі визнати протиправними дії АТ «Укрзалізниця» щодо встановлення заборон шляхом розгляду як окремої позовної вимоги.

5.42. Протиправність дій АТ «Укрзалізниця» в частині встановлення заборони на переміщення залізничного рухомого складу (зокрема, внаслідок прийняття розпоряджень№ Ц-1/2-2/156 та № Ц-1/2-2/157 від 15 березня 2017 року (приватних вагонів) в порожньому стані через лінію зіткнення у спорі господарюючих суб`єктів є обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та яким під час судового розгляду слід надати відповідну правову кваліфікацію.

5.48. Ураховуючи зазначене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що позовні вимоги в частині визнання протиправними дій АТ «Укрзалізниця» щодо прийняття розпоряджень № Ц-1/2-2/156 та № Ц-1/2-2/157 від 15 березня 2017 року не підлягають розгляду не лише в порядку господарського судочинства, але і взагалі не підлягають судовому розгляду, а питання правомірності чи неправомірності відповідних дій АТ «Укрзалізниця» підлягають з`ясуванню в межах розгляду вимог про відшкодування шкоди, а не як окрема позовна вимога.

5.49.Таким чином, з огляду на викладене висновок суду апеляційної інстанції про закриття провадження в частини вимог про визнання протиправними дій АТ «Укрзалізниця» щодо прийняття розпоряджень № Ц-1/2-2/156 та № Ц-1/2-2/157 від 15 березня 2017 року у зв`язку з неможливістю розгляду такого спору судом господарської юрисдикції є правильним, однак не з тих підстав, що ці вимоги підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, а у зв`язку з неможливістю розгляду судом підстав позову у спорі між суб`єктами господарювання як самостійних позовних вимог.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-ККС за грудень 2021 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій ККС ВС, сформульованих під час розгляду кримінальних проваджень. Серед них – висновки об’єднаної палати ККС ВС щодо правил призначення покарання за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 71 КК; щодо суб’єкта виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла або іншого володіння особи; щодо умов звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у суді касаційної інстанції.

ККС ВС звернув увагу на такі проблеми кримінального та кримінального процесуального права:

✅ особливості доказування факту перебування особи у стані сп’яніння на момент вчинення кримінального правопорушення;

✅ в яких випадках відеозйомка події кримінального правопорушення не потребує надання згоди на це осіб, яких знімають;

✅ коли видалення засудженого з залу судового засідання на весь час судового розгляду та до проголошення вироку не вважається порушенням вимог кримінального процесуального законодавства;

✅ чи обов’язковим є дослівне відтворення в судовому рішенні змісту показань учасників судового провадження, наданих ними під час судового засідання.

Упродовж грудня 2021 року ККС ВС сформулював також ряді інших правових позицій, які систематизовано в огляді судової практики.

Зведений дайджест судової практики ВП ВС за 2021 рік

У дайджесті зібрано всі ключові правові позиції Великої Палати Верховного Суду за 2021 рік, систематизовані як за видом судової юрисдикції, так і за підставами розгляду Великою Палатою, а також окремі правові позиції, зокрема щодо вимог, які не підлягають розгляду в судовому порядку.

Для зручності в користуванні дайджест містить лише короткий опис правових позицій із посиланням на ЄДРСР, що дає змогу швидко та легко ознайомитися з найактуальнішою судовою практикою ВП ВС.

Огляд актуальної судової практики ВС-ККС за 2021 рік

В огляді зібрано найважливіші правові позиції ККС ВС за минулий рік, які для зручності користування систематизовано за назвами розділів Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

Матеріал стане у пригоді всім представникам юридичних професій.

Огляд актуальної судової практики ВС-КАС за 2021 рік

Для зручності користування всі правові позиції систематизовано за характером та категоріями спорів відповідно до визначених спеціалізацій судових палат КАС ВС.

Огляд актуальної судової практики ВС-КГС за 2021 рік

Видання містить лише короткий огляд найважливіших правових позицій, які для зручності користування систематизовано за правовими категоріями.

Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції можна ознайомитися з його повним текстом за посиланням на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Огляд актуальної судової практики ВС-КЦС за 2021 рік

В огляді вміщено найважливіші правові висновки КЦС ВС за минулий рік, систематизовані за категоріями справ для зручного користування та ознайомлення.

Рішення Шевченківського райсуду про визнання виконавчого напису ЖМНО Горай О.С. на користь Вердикт Капітал таким, що не підлягає виконанню

Справа № 761/37031/20

Це наша справа. Суд в чергове звернув увагу на неможливість вчинення виконавчих написів на не нотаріальних договорах і поза строком позовної давності без надання первинних документів.

Суд зазначив, що як передбачено ст.88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

В той же час вбачається, що виконавчий напис вчинено на договорі від 27.12.2012 року, згідно з умовами якого кредит надавався строком до 28.12.2015 року та суду не надано доказів що договір був пролонгований. А тому суд вважає, що виконавчий напис було вчинено після закінчення трирічного строку з дня виникнення права вимоги.

Суду також не надано доказів, що виписку по рахунку позивача було надано приватному нотаріусу для вчинення виконавчого напису, а тому суд позбавлений можливості встановити, що нотаріус міг встановити безспірність заборгованості.

На думку суду, у даному випадку, нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за виконавчим написом, чим порушив норми Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Так, належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

Суду не було надано доказів що для вчинення виконавчого напису надавались первинні документи, оформлені відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *