Форс-мажор як підстава звільнення від відповідальності

24 лютого 2022 року здійснення підприємницької діяльності розпочалось в нових воєнних умовах, які звісно негативно вплинули на порядок виконання договірних зобов’язань.

Саме зараз, як ніколи, став актуальним розділ у договорах, який, за звичай вважали лише формальною необхідністю, – розділ з приводу застування форс-мажорних обставин як підстави звільнення від відповідальності за не виконання договірних відносин.

Хоч сторони договору вільні у визначенні обставин непереборної сили, однак досить рідко вони виходять за межі обставин визначених звичаями ділового обороту.

В українському законодавстві перелік форс-мажорних обставин містить в ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України», до яких віднесено наступні: надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха.

Відповідно до цієї ж норми Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини.

В той же час, в даних умовах – неоголошеної війни в Україні, Торгово-промислова палата України прийняла безпрецедентне рішення, яким 28 лютого 2022 року відразу для всіх засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) військової агресії РФ. Дане рішення до того ж було розміщено у відкритому доступу на офіційному сайті ТПП України.

https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

Таке рішення ТПП України значно спростило процедуру засвідчення форс-мажорних обставин та їх застосування на практиці у договірних відносинах, оскільки воно розміщено на сайті та може бути вільно надано сторонами договору, які тепер не зобов’язані самостійно ініціювати питання отримання сертифікату та відповідно звільнені від обов’язку самостійного доведення та надання доказів настання обставин непереборної сили.

Варто також відзначити, що рішення ТПП України від 28 лютого 2022 року відразу стосується засвідчення форс-мажорних обставин як для договорів, так і для податкових зобов’язань.

Наслідки встановлення та тривалості дії форс-мажорних обставин, знову ж таки можуть бути по-різному визначені в конкретних договорах, однак загальним правилом це може призводити до припинення договірних відносин, а також може бути використано як підставу для звільнення від застосування санкцій.

Так, відповідно до ст. 607 ЦК України зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.

Аналогічна норма містить і в ст. 205 ГК України, яка передбачає, що господарське зобов’язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом. При цьому, слід наголосити на тому, що на відміну від цивільного законодавства, господарське законодавство вказує на те, про настання таких обставин сторона має повідомити негайно, договором може бути чітко визначений строк та спосіб повідомлення.

Як відомо, невиконання договору чи зобов’язання вважається порушенням, за яке може бути застосована відповідальність, однак форс-мажорні обставини є якраз винятком з даного правила.

Відповідно до ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Такі самі наслідки передбачені і в ст. 218 ГК України, яка передбачає, що суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Тобто, загальним наслідком дії в Україні на даний час форс-мажору є можливість припинення зобов’язання неможливістю його виконання без застосування при цьому наслідків порушення зобов’язання, що звісно захищає українських підприємців, однак, на жаль, не рятує від значних втрат, зумовлених неможливістю виконання договорів, а відповідно неможливістю отримання прибутку.

Варто зазначити, що останніми змінами до Податкового кодексу та інших нормативних актів, держава сама визнала такі обставини і звільнила підприємців, самозайнятих осіб, ФОПів та громадян України від цілого ряду обов`язків та сплати штрафів за їх порушення, чим самостійно зняла непотрібне навантаження на суди, а також принципово змінила систему оподаткування, щоб реально підтримати громадян та бізнес в умовах воєнного стану.

Це, мабуть, такий перший такий випадок в історії України сумісних зусиль громадян та держави для збереження економічної стабільності та максимального поштовху для роботи економіки у цей період.

Дуже сподіваємось, що і бізнес, замість безперспективного з`ясування взаємовідносин з контрагентами в судах під час дії форс-мажорних обставин, підійде до ситуації конструктивно та зважено й разом з державою займеться відбудовою економіки України.

Варто пам`ятати, що під силу кожному змінити світ на краще. Вже дуже скоро Україна переможе і почне відроджуватись та відбудовуватись, а це можливо тільки сумісними зусиллями.

Адвокати Анна Мартиненко, Ростислав Кравець АО Кравець і партнери

 

АО «Кравец и Партнеры»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *