Архив за месяц: Декабрь 2017

Таблиця основних змін до Цивільного процесуального кодексу України

СУТЬ ЗМІН

ПОЛОЖЕННЯ НОВОГО ЦПК

1.    Спосіб захисту може бути визначений позивачем на власний розсуд

Стаття 5. Способи захисту, які застосовуються судом

 

1. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

2. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

2.    Запровадження електронного суду, подання позовних заяв, заяв по суті, доказів тощо в електронному вигляді, з обов’язковим скріпленням ЕЦП (НА СЬОГОДНІ ЩЕ НЕ ДІЄ) – ПОЧНЕ ДІЯТИ ЧЕРЕЗ 90 ДНІВ ПІСЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ В ГАЗЕТІ «ГОЛОС УКРАЇНИ» оголошення про створення та забезпечення функціонування цієї системи (ЄСІТС)

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

1. У судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

2. Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в день надходження документів.

3. Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою у порядку, визначеному цим Кодексом (автоматизований розподіл справ).

4. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система відповідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

5. Суд направляє судові рішення, судові повістки, судові повістки – повідомлення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

6. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

7. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд надсилає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

8. Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться в електронну форму та долучаються до матеріалів електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

У разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин більше п’яти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, справа розглядається за матеріалами в паперовій формі, для чого всі матеріали справи невідкладно переводяться в паперову форму у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються в додатку до справи в суді першої інстанції та у разі необхідності можуть бути оглянуті учасниками справи чи судом першої інстанції або витребувані судом апеляційної чи касаційної інстанції після надходження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

11. Несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ між суддями тягне за собою відповідальність, установлену законом.

12. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

3.    Змінилися правила визначення юрисдикції загальних судів (пріоритет надається предметній юрисдикції)

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

3.  Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

2. Цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1) наказного провадження;

2) позовного провадження (загального або спрощеного);

3) окремого провадження.

4.  Запроваджено спрощене провадження, в якому, зокрема, немає підготовчого засідання;

введення Інституту малозначності справ

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

5.  Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

6. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження

1. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи:

1) малозначні справи;

2) що виникають з трудових відносин.

2. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

3. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1) ціну позову;

2) значення справи для сторін;

3) обраний позивачем спосіб захисту;

4) категорію та складність справи;

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;

6) кількість сторін та інших учасників справи;

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

4. В порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:

1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя;

2) щодо спадкування;

3) щодо приватизації державного житлового фонду;

4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12цього розділу;

5) в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

6) інші вимоги, об’єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1-5 цієї частини.

5. Суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.

Стаття 275. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

8. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Стаття 278. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

1. Відзив подається протягом п’ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

2. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач – заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.

3. Треті особи мають право подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву – протягом десяти днів із дня його отримання.

Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

1. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

2. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання.

3. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

4. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.

5. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

6. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:

1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

7. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач – разом з позовом або не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву.

8. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи – також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.

5. Новий порядок, строки подання заяви та розгляду заяви про відвід суддів

Стаття 39. Заяви про самовідводи та відводи

3. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

1. Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

2. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

3. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У такому випадку вирішення питання про відвід судді здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 33 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

4. Якщо питання про відвід судді в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, неможливо розглянути в суді, в якому розглядається справа, то справа для вирішення питання про відвід передається до суду відповідної інстанції, найбільш територіально наближеного до цього суду.

5. Якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів, вирішення питання про відвід здійснюється в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому разі положення частин третьої та четвертої цієї статті не застосовуються.

6. Питання про відвід судді Великої Палати розглядає Велика Палата. У розгляді Великою Палатою питання про відвід не бере участі суддя, якому такий відвід заявлено.

7. Питання про відвід судді має бути розглянуто не пізніше двох днів із дня надходження заяви про відвід судді, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду — не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід судді.

8. Суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід судді може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід судді, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід судді.

9. Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.

10. Питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується складом суду, що розглядає справу. Суд, який розглядає заяву про відвід, заслуховує особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає надати пояснення, а також думку учасників справи. Неявка особи, якій заявлено відвід, у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

11. За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Стаття 41. Наслідки відводу суду (судді)

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 37 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, справа за розпорядженням голови суду передається до іншого суду, визначеного в порядку, встановленому цим Кодексом.

6. Встановлено відповідальність за введення суду в оману

Ч.4 статті 43 ЦПК за введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7.  Введено нову статтю про неприпустимість зловживання процесуальними правами

Стаття 44. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

1. Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

2. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема:

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;

2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями;

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер;

4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;

5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.

3. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

4. Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

8.  Внесено зміни до переліку процесуальних прав та обов’язків сторін

Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін

1. Сторони користуються рівними процесуальними правами.

2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 43 цього Кодексу:

1) позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу;

2) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;

3) відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

3. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

4. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження, — до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

5. У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої та частинами третьою і четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у рішенні суду.

6. Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

7. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

8. Заявник та заінтересовані особи у справах окремого провадження мають права та обов’язки сторін, крім випадків, передбачених у розділі IV цього Кодексу.

9.    Адвокатська монополія

Стаття 60. Особи, які можуть бути представниками

1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.

2. Під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених у статті 61 цього Кодексу.

3. Органи або інших осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, представляють у суді їх посадові особи, крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи третьою особою у справі.

4. Одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними.

 

Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників

4. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

 

Стаття 64. Повноваження представника в суді

2. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері.

10.               Оптимізація статусу учасників судового процесу:

Експерт з питань права та помічник судді

Стаття 73. Експерт з питань права

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

2. Експерт з питань права зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати роз’яснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

3. Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду.

 

Стаття 114. Зміст висновку експерта у галузі права

1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:

1) застосування аналогії закону чи аналогії права;

2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

 

Стаття 115. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду.

2. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

 

11.               Відтепер спеціаліст може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 74. Спеціаліст

3. За відсутності заперечень учасників справи спеціаліст може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

12.               Способи доказування доповнено електронними доказами; зобов’язано подавати докази разом з поданням позовної заяви; копії доказів відтереп необхідно надсилати іншим учасникам разом із заявою по суті справи.

 

Стаття 76. Докази

1. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

2. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

 

Стаття 100. Електронні докази

1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

5. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

 

Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів

 

7. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

 

Стаття 83. Подання доказів

2. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

8. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

9. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

 

Стаття 84. Витребування доказів

4. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу.

 

Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

1.  Письмові, речові та електронні докази, які не можна доставити до суду, оглядаються за їх місцезнаходженням.

2.  7. У порядку, передбаченому цією статтею, суд за заявою учасника справи чи з власної ініціативи може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд може залучити спеціаліста.

13.               Змінено правила опитування учасників справи як свідків;

представник сторони, за його згодою, може бути допитаний як свідок

Стаття 92. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

1. Сторони, треті особи та їхні представники за їхньою згодою, в тому числі за власною ініціативою, якщо інше не встановлено цим Кодексом, можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.

Стаття 93. Письмове опитування учасників справи як свідків

1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи — фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніш як за п’ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, — до першого судового засідання.

14.               Апеляційному суду надано повноваження допитувати свідків на прохання третейського суду або за заявою сторони третейського розгляду

Стаття 94. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду

1. На прохання третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) апеляційний загальний суд за місцем проживання (перебування) свідка може допитати, в тому числі повторно, свідка про відомі йому обставини, що стосуються справи, що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), згідно з визначеним третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем) переліком питань.

15.               Внесено зміни до строків поданя доказів;

у заяві по суті при поданні копій доказів необхідно зазначати в кого знаходиться оригінал доказу

Стаття 95. Письмові докази

5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

 

Стаття 177.Документи, що додаються до позовної заяви

6.  Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

 

Стаття 178. Відзив

5. До відзиву додаються:

1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

16.               Відтепер є можливість проведення експертизи на замовлення учасника як до подання позову до суду, так і після

Стаття 106. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

1.  Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

 

Стаття 107. Збирання матеріалів для проведення експертизи

1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

17.               Внесено зміни до способів надіслання судових повісток

Стаття 128. Судові повістки

 

Судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, або через кур’єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи.

9. Суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, — також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв’язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

13. За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має офіційної електронної адреси, та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

18.               Внесено зміни до видів судових витрат

Стаття 133. Види судових витрат

 

1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

3. До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

19.               Вводиться Інститут попереднього визначення судових витрат та забезпеченя і попередньої оплати судових витрат

Стаття 134. Попереднє визначення суми судових витрат

 

1. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

2. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

3. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

4. Суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов’язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

 

Стаття 135. Забезпечення та попередня оплата судових витрат

1. Суд може зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).

2. Суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов’язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, — сторони в рівних частках.

3. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за їх місцезнаходженням.

4. Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов’язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв’язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).

Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо:

1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або

2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.

Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.

5. Сума забезпечення витрат на професійну правничу допомогу визначається судом з урахуванням приписів частини четвертої статті 137частини сьомої статті 139 та частини третьої статті 141 цього Кодексу, а також їх документального обґрунтування.

6. У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.

7. У випадку задоволення позову суд ухвалює рішення про повернення внесеної суми позивачу, а у випадку відмови у позові, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду — про відшкодування за її рахунок витрат відповідача повністю або частково, в порядку, передбаченому статтями 141142 цього Кодексу. Невикористана частина внесеної позивачем суми повертається позивачу не пізніше п’яти днів з дня вирішення питань, зазначених у цій частині, про що суд постановляє ухвалу.

 

20.               Витрати на професійну правничу допомогу

Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу

 

1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

3. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

5. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

6. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

7. Витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою професійної правничої допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій.

 

21.               Зміни у розподілі судових витрат

Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами

 

1. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

2. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову — на відповідача;

2) у разі відмови в позові — на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

3. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов’язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися.

4. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.

5. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, заявлена в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми.

6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

9. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

10. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов’язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов’язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.

11. Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на яку судовим рішенням покладено витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову.

12. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.

13. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

 

Стаття 142. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

2. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

3. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

4. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

5. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

6. У випадках, встановлених частинами третьою — п’ятою цієї статті, суд може вирішити питання про розподіл судових витрат протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, рішення про задоволення позову у зв’язку з його визнанням, за умови дотримання відповідною стороною вимог частини дев’ятої статті 141 цього Кодексу.

 

22.               Новий вид заходу процесуального примусу – штраф

Стаття 144. Види заходів процесуального примусу

 

1. Заходами процесуального примусу є:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) привід;

5) штраф.

2. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов’язків, встановлених цим Кодексом.

 

Стаття 148. Штраф

 

1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;

4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;

5) порушення заборон, встановлених частиною дев’ятою статті 203 цього Кодексу.

2. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов’язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3. У випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.

4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.

5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.

6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, стосовно якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов’язків.

23.               Введення поняття зустрічного забезпеченя позову та новий порядок подання заяви про забезпеченя позову

Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову подається:

1) до подання позовної заяви — за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору — якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо;

2) одночасно з пред’явленням позову — до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;

3) після відкриття провадження у справі — до суду, у провадженні якого перебуває справа.

2. Заява про арешт морського судна подається за місцезнаходженням порту реєстрації судна або за місцезнаходженням морського порту, в якому судно знаходиться або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту.

3. Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу, третейського суду, місцезнаходженням відповідача або його майна за вибором заявника.

4. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред’явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна — тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

 

Стаття 154. Зустрічне забезпечення

1. Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

2. Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову.

3. Суд зобов’язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо:

1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або

2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

4. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено шляхом:

1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;

2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов’язаних із забезпеченням позову.

5. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв’язку із забезпеченням позову.

6. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.

7. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначаються розмір зустрічного забезпечення або інші дії, що повинен вчинити заявник у порядку зустрічного забезпечення.

8. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.

9. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.

10. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.

11. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо.

24.               Стягнення судового збору за поданя заяви про видачу судового наказу; змінено строки для поданя заяви про скасування судового наказу

Стаття 164.Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

 

1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.

2. У разі відмови у видачі судового наказу або в разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повертається. У разі пред’явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу, зараховується до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви.

 

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

1. Боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів 45 частини першої статті 161 цього Кодексу. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

25.               Внесено зміни до процесуальних документів, які подаються до суду учасниками процесу

Стаття 174. Види та зміст заяв по суті справи

 

1. При розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

26.               Зміни до змісту позовної заяви

Стаття 175. Позовна заява

2.      Позовна заява повинна містити:

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

3.  У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

5. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

27.               Копії усіх процесуальних документів, крім позовної заяви, надсилаються обов”язково іншим учасникам процесу, а строки на відзив, відповідь на відзив, заперечення та поясненя третьої особи визначаються судом

Стаття 178. Відзив

4.            Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

 

Стаття 179. Відповідь на відзив

4.Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи — отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу — надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

 

Стаття 180. Заперечення

4.Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

 

Стаття 181. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

4. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дозволить третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи — отримати відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.

28.               Внесено зміни до форми та змісту письмової заяви, клопотання та запереченя

Стаття 183. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

 

3. Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

29.               Введення підготовчого провадження

Стаття 189. Завдання та строк підготовчого провадження

 

1. Завданнями підготовчого провадження є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з’ясування заперечень проти позовних вимог;

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

2. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

3. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

 

Стаття 196. Мета і строк проведення підготовчого засідання

 

1. Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

2. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

30.               Врегулювання спору за допомогою судді

Стаття 201. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

1. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.

2. Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається у разі, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Стаття 202. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

1. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.

2. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.

 

Стаття 205. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

1. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення.

2. Строк проведення врегулювання спору за участю судді продовженню не підлягає.

31.               Змінилися строки розгляду справи по суті

Стаття 210. Строки розгляду справи по суті

1. Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження — не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

2. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

32.                       Відсутня стаття про обов’язкове перенесення справи в разі першої неявки сторін в судове засідання.

Стаття 223. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

1. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

2. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження;

5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.

3. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі:

1) неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки;

2) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки;

3) неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з’явилася особа, яку він представляє, або інший її представник;

4) неявки в судове засідання учасника справи, якщо з’явився його представник, крім випадків, коли суд визнав явку учасника справи обов’язковою.

4. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

5. У разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору.

6. Наслідки, визначені частинами третьою — п’ятою цієї статті, настають і в разі, якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового засідання.

7. У разі розгляду справи за відсутності позивача або відповідача суддя-доповідач оголошує стислий зміст позовної заяви або відзиву відповідно.

8. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з’явилися. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову.

9. Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала.

33.               Змінено види судових рішень

Стаття 258. Види судових рішень

 

3. Розгляд справи по суті судом першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.

4. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови.

34.               Нове положення, що стосується змісту рішення суду

Стаття 265. Зміст рішення суду

 

13. У разі визнання судом недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов’язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором, суд накладає на таке майно арешт. Такий арешт може бути скасовано з підстав, передбачених законом.

35.               Змінено строки для подання апеляції та касації та нові правила для подання апеляції; розширено та уточнено зміст апеляційної скарги; встановлено умови, за яких розгляд справ судом апеляційної інстанції проводиться без повідомлення учасників справи.

Доповнено повноваженя суду апеляційної інстанції визнати нечинним рішення суду першої інстанції та скасувати свою постанову (повністю або частково)

Стаття 354. Строк на апеляційне оскарження

 

1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Стаття 355. Порядок подання апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Стаття 388. Суд касаційної інстанції

1. Судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.

Стаття 390.Строк на касаційне оскарження

1. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

 

Стаття 356. Форма і зміст апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб — громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржуються;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

3. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

4. До апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;

2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

5. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

 

Стаття 359. Відкриття апеляційного провадження

 

1. Про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу.

2. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 357 цього Кодексу.

 

Стаття 364. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї

У разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка подала апеляційну скаргу, повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до апеляційної скарги іншим учасникам справи, в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.

Стаття 368. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції

1. Справа розглядається судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цією главою.

Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

1.  Апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

 

Стаття 371. Строк розгляду апеляційної скарги

1.  Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів із дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції — протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

 

Стаття 374. Повноваження суду апеляційної інстанції

3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині.

8) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1-7 частини першої цієї статті.

 

Стаття 376. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

3. Порушення норм процесуального права є обов’язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо:

1) справу розглянуто неповноважним складом суду;

2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими;

3) справу (питання) розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов’язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою;

4) суд прийняв судове рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки осіб, що не були залучені до участі у справі;

5) судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;

6) судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглядала справу;

7) суд розглянув в порядку спрощеного позовного провадження справу, що підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження.

4. Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частин.

36.               Змінено порядок розгляду справ судом касаційної інстанції

Стаття 403. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

 

1. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає справу на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати.

2. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об’єднаної палати.

3. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду.

4. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об’єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.

5. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

6. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції.

 

Стаття 404. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду

 

1. Питання про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

2. Питання про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується більшістю від складу суду, що розглядає справу.

3. Питання про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.

4. Про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу із викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному в частинах першій — четвертій статті 403 цього Кодексу, або із обґрунтуванням підстав, визначених у частинах п’ятій або шостій статті 403 цього Кодексу.

5. Суддя, не згодний із рішенням про передачу (відмову у передачі) справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду.

6. Якщо Велика Палата дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об’єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об’єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати.

7. Після передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати визначений у ній суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом.

 

Стаття 392. Форма і зміст касаційної скарги

4. До касаційної скарги додаються:

1) копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості учасників справи;

2) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції, — за наявності;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

 

Стаття 398. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї

У разі доповнення чи зміни касаційної скарги особа, яка подала касаційну скаргу, повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до касаційної скарги іншим учасникам справи; в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.

37.               Внесено зміни до перегляду рішень за нововиявленими обставинами

Стаття 423. Підстави перегляду

 

4.Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:

1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;

2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

5. При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.

 

Стаття 426. Форма і зміст заяви

3. До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості учасників справи;

2) документ про сплату судового збору;

3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;

4) документ, що підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, — якщо заява підписана таким представником;

5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, — у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу;

6) у разі пропуску строку на подання заяви — клопотання про його поновлення.

За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

 

Стаття 427. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

2. Протягом п’яти днів після надходження заяви до суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її відповідність вимогам статті 426 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

38.               Функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів (НА СЬОГОДНІ ЩЕ НЕ ДІЄ)

Стаття 431. Звернення судових рішень до виконання

 

3. Виконавчий лист, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, — ухвала суду є виконавчими документами. Виконавчий лист, судовий наказ, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

4. Протягом п’яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом.

8. Якщо судом вживалися заходи забезпечення позову, суд вносить до Єдиного державного реєстру виконавчих документів наявні у суді документи, що підтверджують виконання відповідної ухвали суду.

9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України.

39.               Зміни щодо провадження у справах про оскарженя рішень третейських судів та оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів

Стаття 454. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу

2. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути оспорено в порядку, передбаченому цим розділом, якщо місце арбітражу знаходиться на території України.

3. Заява про скасування рішення третейського суду подається до апеляційного суду за місцем розгляду справи третейським судом.

4. Заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу подається до апеляційного загального суду за місцезнаходженням арбітражу.

5. Заява про скасування рішення третейського суду подається протягом дев’яноста днів:

1) стороною, третьою особою в справі, розглянутій третейським судом, — з дня прийняття рішення третейським судом;

2) особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та обов’язки, — з дня, коли вони дізналися або могли дізнатися про прийняття рішення третейським судом.

6. Заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу не може бути подана після закінчення трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це клопотання, отримала арбітражне рішення, а у разі подання такою стороною клопотання до міжнародного комерційного арбітражу про виправлення або роз’яснення рішення чи ухвалення додаткового рішення, — з дня винесення міжнародним комерційним арбітражем рішення з цього прохання.

 

Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

5.            У випадку подання заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу в електронній формі документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватися в копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається, про що судом постановляється відповідна ухвала.

 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Установити, що зміни до цього Кодексу вводяться в дію з урахуванням таких особливостей:

4) касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу;

9) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу;

13) судові рішення, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цією редакцією Кодексу, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу;

14) судові рішення, ухвалені судами апеляційної інстанції до набрання чинності цією редакцією Кодексу, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу;

15) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

15.5) апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду;

Таблиця підготовлена Адвокатська компанія «Кравець і партнери»

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

​Законопроект № 7363: шулерство від президента, або Порошенко як гарант вседозволеності

Останнього часу Україна та міжнародна спільнота може спостерігати за «реформаторством» від Петра Порошенка, котре вже неприкрито демонструє насадження узурпації влади, вседозволеності та лобіювання інтересів як самого президента, так і його оточення. «Реформи» насаджують через прийняття законів, що голосуються з порушенням регламенту та під крики Парубія: «Давайте проголосуємо ще один раз, бачу: біжать, біжать».

Таким чином протягнули зміни до кодексів. Коли ж адвокат Ростислав Кравець через запит поцікавився авторами тих, хто ці кодекси писав, виявилось, що відповіді – не існує. Звісно, колективна безвідповідальність за вакханалію та захист інтересів президента та людей, до нього наближених, одна зі «СВОБОД» влади, яку її представники влади доцільним для свого власного застосування. І прикладом такої черговою вседозволеності можна вважати законопроект № 7363.

Щоб зрозуміти, що воно за новела, треба лише прочитати висновок Головного науково-експертного управління ВР 20.12.2017 на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин» (реєстр. № 7363 від 06.12.2017 р.).

Мусимо наголосити, що цього разу навіть юристи ВР не витримали того свавілля, яке пропонують узаконити цим шедевром. Висновок на 27 аркушах, який рясніє такими виразами, як:

«суперечить усталеним правилам законодавчої техніки», «не відповідає змісту Конституції України», «містить ряд суперечливих за змістом норм», «у проекті відбувається підміна понять», «в майбутньому може породжувати колізії», «може призвести до певних негативних наслідків». «некоректне вживання у проекті понять», «пропозиція виглядає вразливою з точки зору відповідності конституційним приписам», «потребує більш докладного обґрунтування», «ініційовані новели не корелюються із приписом ч. 3 ст. 22 Конституції України», «необґрунтованим, з точки зору його відповідності Конституції України», «некоректного формулювання», «недоцільним з практичної точки зору».

Правовий нігілізм

Прочитавши усі 27 сторінок висновку, розумієш: від президента України через ВР бажають протягнути такі зміни, частину яких хотіли запровадити з відміною мораторію на землю. Але так як мораторій зняти не вдалося, було і вирішено подати законопроект, який влаштовуватиме тих, хто впевнений, що знає, як потрібно «правильно» розпоряджатись землею. А так як автори цього шедевру заховались за спиною президента, то стає зрозумілим, що Порошенко дав добро на повне свавілля, яке можна записати, назвавши законом.

Новела вражає запропонованими змінами. Як вказано у висновку: «пропонується внести відповідні зміни до 39 законодавчих актів, серед яких: Податковий (далі – ПК України), Земельний (далі – ЗК України), Водний (далі – ВК України), Лісовий (далі – ЛК України), Господарський (далі – ГК України), Цивільний (далі – ЦК України), Бюджетний (далі – БК України) кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про фермерське господарство», «Про регулювання містобудівної діяльності» та ін.» Тобто, як видко з самого початку, хлопчики, що ховаються за спиною президента, вирішили підійти до справи з розмахом, за правилом: гуляти так гуляти.

Проте у висновку таким нахабним законотворцям дається недвозначний натяк про їхній правовий нігілізм, а то й необізнаність у законодавчій галузі: «зміни до ПК (податкового кодексу) України не можуть поєднуватися із змінами до інших законодавчих актів в одному законодавчому акті. Аналогічне зауваження стосується і запропонованих у проекті змін до ст. 64 БК України, які на підставі ч. 5 ст. 4 названого Кодексу мають бути виділені в окремий законопроект». А далі: «розгляд різних за своєю правовою природою відносин в одному законопроекті суперечить усталеним правилам законодавчої техніки… в багатьох випадках пропонуються зміни, не викликані потребами системного вдосконалення законодавства». Але найголовніше, що фахівці Головного науково-експертного управління ВР вказали:

«частина змін, які пропонується внести до інших (ніж ПК України) законодавчих актів, не мають безпосереднього зв’язку з предметом проекту, який згідно з його назвою визначається як стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрація повноважень у сфері земельних відносин. Зокрема, йдеться про зміни до Закону України «Про нотаріат», які, на наш погляд, мають недостатньо виважений характер, а доцільність їх прийняття є спірною».

Тож треба погодитись, з фахівцями, зробившими висновок, що є сумнівним те, що запропоновані зміни до закону «Про нотаріат», а також змін до ЦК та ГК України та деяких інших законодавчих актів сприятимуть вдосконаленню правового регулювання, скоріше за все, їх прийняття суттєво зашкодить громадянами та юридичними особи України у реалізації їх прав.

Подвійні повноваження. Для чого?

Юристи Головного науково-експертного управління ВР доволі детально підійшли до вивчення новели від президента і достатньо виважено виписали усі нюанси щодо порядку розпорядження землями і хто за що повинен відповідати при вирішенні цього питання. Так, у висновку вказується, що запропонований президентом законопроект у питанні повноважень у сфері розпорядження земельними ресурсами хоче запровадити підміну понять. «Фактично пропонується визнання «об’єднаних територіальних громад» елементом системи адміністративно-територіального устрою та наділення їх повноваженнями в сфері розпорядження земельними ресурсами замість районів. Однак, такий підхід, на нашу думку, не відповідає змісту ч. 1 ст. 133 Конституції України, яка не передбачає такого елементу системи адміністративно-територіального устрою України, як «об’єднані територіальні громади». «Постановка питання про надання органам місцевого самоврядування статусу суб’єктів управління землями державної власності (якщо саме це мається на увазі у приписах проекту), на наш погляд, є вкрай сумнівною з точки зору відповідності конституційним нормам. Причому у проекті навіть не йдеться про те, що зазначені повноваження закріплюються за органам місцевого самоврядування як делеговані». «Діяльність органів державної влади інституційно та функціонально відокремлена від діяльності органів місцевого самоврядування, тобто від діяльності територіальної громади, яка реалізує своє право «як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи» (ч. 3 ст. 140 Конституції України). По-друге, зазначені органи не можуть здійснювати «державний» контроль, оскільки назва такого контролю формується від органу, який його здійснює — державного органу, а не місцевого самоврядування. Останній має здійснювати самоврядний чи інший загальний контроль, тобто у проекті відбувається підміна понять».

А ще фахівці Головного науково-експертного управління ВР роз’яснюють неукам (або свідомим шкідникам), що посадові і службові особи органів державної влади не можуть призначатися органами місцевого самоврядування.

Розв’язати руки забудовникам

Найоригінальнішім та найнахабнішим та відвертим глузуванням з суспільства є пропонована норма в законопроекті від президента про покладення на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повноважень щодо «формування державної політики у сфері земельних відносин; координації діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної, картографічної діяльності, землеустрою та кадастру». Яке відношення ця структура може мати до земельного питання? І чи не протягують законопроект під пана Зубка, який нині обіймає посаду Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в уряді Гройсмана?

Юристи Головного науково-експертного управління ВР доволі толерантно прокоментували те, що в народі назвали б прямим текстом: лобіювання інтересів забудовників. У Головному науково-експертному управлінні ВР вказали ж: «до основних завдань Мінрегіону належить, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, політики у сфері будівництва, містобудування… некоректним є надання центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління у сфері містобудування шляхом планування територій на державному рівні, повноваження щодо формування державної політики у сфері земельних відносин, оскільки такі зміни можуть призвести до порушення балансу інтересів у сфері планування й забудови територій та охорони земель. Найбільш вразливими у цьому відношенні стануть землі населених пунктів, приміські, зелені зони, у використанні яких ще більше, порівняно з теперішнім станом, переважатимуть потреби забудовників, а не питання забезпечення екологічної безпеки. Вважаємо, що повноваження з формування державної політики у сфері земельних відносин, у тому числі щодо використання й охорони земель, повинні належати до відання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки».

То чиї інтереси через цей законопроект лобіює Петро Порошенко? Кияни вже сьогодні потерпають від любих друзів президента, яких він окрилив своєю прихильністю, а тому ці друзі знищують пам’ятки архітектури і забудовують усі ділянки, до яких дотягнуться їхні загребущі лапи.

А ще фахівці Головного науково-експертного управління ВР вказали: «вважаємо, що скасування інституту державної експертизи землевпорядної документації може призвести до певних негативних наслідків. Адже така експертиза забезпечує перевірку, аналіз та оцінку об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам». А от хто зацікавлений у запропонованих президентом змінах, так це ті, хто поклав оком на землі задля їх неналежного використання у корисних цілях і не в інтересах громад та українців загалом.

Цікава норма: багаті ні за що не платять

Кияни пам’ятають скандал, пов’язаний з нинішнім президентом України, коли з’ясувалось, що одна з найбагатших осіб країни не платить за оренду землі підприємств, які вважає своєю власністю. А існує рішення Київської міської ради VI скликання від 2 квітня 2009 року N 141/1197 Про питання користування землею ВАТ «Завод «Ленінська кузня», згідно якого було надано пільги щодо плати за землю на період з 01.04.2009 до 01.04.2013 відкритому акціонерному товариству «Завод «Ленінська кузня» в частині коштів, що зараховуються до бюджету м. Києва, зменшивши суму земельного податку на 99 відсотків (документ). І питання щодо подібних пільг для підприємств олігархії ледь було урегульовано. Проте, Петро Олексійович, видко, звик, що усі винні йому, а він – ні за що не повинен платити, причому ані податків в країні, де став президентом, ані за оренду землі. Тож не дивно, що і пропонований законопроект № 7363 має цікаві норми, по яких також з критикою пройшлось Головне науково-експертне управління ВР.

Зокрема, у висновку вказано: «у змінах до пп. 12.3.7 п.12.3 ст. 12, п. 281.1 ст. 281 ПК України пропонується надати право органам місцевого самоврядування встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. Зокрема, це стосується пільг із податку на землю у випадках, передбачених цим Кодексом. Пропозиція щодо встановлення саме ІНДИВІДУАЛЬНИХ пільг, тобто пільг конкретним платникам податку, а не однорідним групам платників податків, що характеризуються конкретною ознакою, не узгоджується як із диспозицією даної норми, якою заборонено встановлення індивідуальних пільг, так і в цілому не відповідає принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації».

Отже, як видко, президентським законопроектом передбачається скасування звільнення від сплати земельного податку для певного кола фізичних осіб. Тож фахівці Головного науково-експертного управління ВР у висновку констатували: «внесена законодавча пропозиція виглядає вразливою з точки зору відповідності конституційним приписам, згідно з якими при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ч. 3 ст. 22 Конституції України)».

Зіпсувати життя фермерам

Пропонований законопроект № 7363, який начебто і подавався задля стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств, насправді може призвести до того, що фермери перестануть працювати, або будуть змушені працювати в умовах, що більш схожі на кріпосницькі. Та хіба в сучасній Україні вперше викладають погіршення умов за покращення? У цієї влади, влади циніків та відвертих нахаб, погіршення життя громадян видається за покращення, підвищення цін на газ та електрику в угоду монополісту, як подарунок українцям, а інфляція, що призводить до зубожіння населення, як щастя для народу.

Так само і законопроект № 7363 покликаний покращити життя фермерів, як припарка для оживлення мерця. Проте і тут фахівці Головного науково-експертного управління ВР гарно пройшлись по запропонованій новелі.

Так, наприклад, у висновку вказано: «виходячи з аналізу пропонованих положень до ПК України, вважаємо, що така підтримка має скоріш декларативний характер. Зокрема, відповідно до положень нової редакції пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПК України пропонується надати право фізичним особам – підприємцям, які здійснюють діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», бути платниками єдиного податку четвертої групи, виділивши їх в окрему підгрупу. Однак, наразі фермерське господарство може бути платником податку цієї групи, зареєструвавшись відповідно до ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» як юридична особа. Виділення ж вказаних суб’єктів в окрему групу призведе лише до встановлення суттєвих додаткових вимог до реєстрації фермерів як платників податку четвертої групи (зокрема, здійснення господарської діяльності за місцем податкової адреси; заборона використання праці найманих осіб; обмеження площі сільськогосподарських угідь тощо), обґрунтування яких у документах, супровідних до законопроекту, відсутнє». А далі: «тобто, за змістом запропонованих положень фактично йдеться про скасування відповідних пільг з земельного податку для сільськогосподарських виробників – платників єдиного податку четвертої групи та запровадження єдиної ставки земельного податку для відповідної категорії земель у відповідній адміністративно-територіальній одиниці і відповідно диференційованих ставок єдиного податку, а не однакової ставки єдиного податку на всій території України, як це передбачено чинної нормою».

Загалом, усі, хто зацікавиться запропонованим президентом погіршенням для фермерів, можуть більш детально ознайомитись з критикою цих нововведень від Головного науково-експертного управління ВР, почитавши висновок з 10 по 14 сторінки, безпосередньо подивившись його на сайті ВР.

Своїм все, народу – погіршення

Торкнулося Головне науково-експертне управління ВР і багатьох інших питань, котрі за пропозиціями президента повинні бути змінені. Так, фахівці цього управління у висновку вказують: «вважаємо, що ст. 87 ВК України слід залишити у чинній редакції, згідно з якою контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій, здійснюється Держекоінспекцією України, і яку пропонується виключити, поклавши ці функції лише на «виконавчі комітетами сільських, селищних, міських рад».

Також Головне науково-експертне управління ВР стало на захист простих громадян, зазначивши у своєму висновку до запропонованого законопроекту, що «обласні ради як органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за економічний і соціальний розвиток відповідних територій, управління не підтримує виключення з їх повноважень «координацію діяльності місцевих органів земельних ресурсів»; «здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства» (зміни до ст. 9 ЗК України). Це зауваження стосується також і позбавлення відповідних повноважень місцевих рад у ст. 12 цього Кодексу.

Звертаємо увагу на те, що обмеження розміру земельної ділянки, «що надається громадянину в оренду для городництва» («не може перевищувати 0,6 гектара») у змінах до ч. 2 ст. 36 ЗК України виглядають неправомірними, оскільки ні ЗК України, ні Закон України «Про оренду землі» не передбачають обмежень щодо оренди землі у цілому. Окрім того, незрозуміло, яким чином буде діяти таке обмеження до тих громадян, які вже орендують земельні ділянки для городництва площею, більшою, ніж 0,6 га».

Виписано у висновку і зауваження щодо зміни до Земельного Кодексу України щодо зменшення розмірів земельних ділянок, які безоплатно передаються громадянам із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, з «не більше 2,0 гектара» до «не більше 1,0 гектара». Під такими пропозиціями від президента фахівці Головного науково-експертного управління ВР вказали, що ініційовані новели не корелюються із приписом ч. 3 ст. 22 Конституції України, за яким «при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Розкритиковано у висновку і нову редакцію ст. 117 ЗК України. Представники управління у висновку вказують: «вважаємо недоречним виключення із земель державної власності, які не можуть передаватись в комунальну власність, земельних ділянок, «що використовуються Чорноморським флотом російської федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» (чинна редакція ч. 2 цієї статті). Крім того, у новій редакції ч. 2 цієї статті слід вказати, що землі під водними об’єктами загальнодержавного значення мають бути віднесені до «земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність».

Також висунуто претензії і до нової редакції новій ст. 119 «Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)» Земельного кодексу України: «управління не підтримує виключення умов, за яких відбувається таке набуття (добросовісне, відкрите і безперервне користування земельною ділянкою та відсутність документів, які свідчили б про наявність у них прав на цю земельну ділянку). Адже нова редакція, відповідно до якої таке набуття здійснюється лише «в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (які ними користуються понад 15 років) згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених ст. 121 цього Кодексу», не дає уявлення про умови, за яких відбувається набуття права на земельну ділянку за давністю користування» — зазначено у висновку.

Не києм, то палицею

Не можливо в одному матеріалі викласти всі зауваження від Головного науково-експертного управління ВР. Усі вони кричущі та вказують на те, що законопроект від президента містить багато суперечливих за змістом норм, та норм, які в майбутньому можуть породжувати колізії.

Але зрозуміло одне: якщо законопроект подано від президента, то він в курсі, що саме викладено у цьому законопроекті, а це означає, що президент не проти порушення норм Конституції України, аби лише отримати те, що потрібно олігархату, представникам влади та тим, хто бажає накласти лапою не лише на права українців, а й на українську землю, зокрема в інтересах забудовників.

Проте є ще декілька зауважень від Головного науково-експертного управління ВР, на які варто звернути увагу.

Так, у висновку вказано: «у ч. 1 ст. 33 Закону пропонується передбачити, що державні кадастрові реєстратори матимуть доступ в онлайн-режимі до відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав про зареєстровані речові права на земельні ділянки та їх обтяження. Фактично йдеться про повний доступ державних кадастрових реєстраторів до даних про будь-яке нерухоме майно, які містяться у Державному реєстрі прав, що, на нашу думку, збільшить ризики правопорушень, зокрема, рейдерства, у цій сфері. Це ж саме зауваження стосується змін до ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Також управління звертає увагу на те, що «нова редакція частини 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в якій встановлюються виключні випадки, на які не поширюється заборона щодо передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб (визначена чинною нормою «у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону»), суперечить чинному законодавству та призведе до його порушення. Так, випадок «розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи» (п. 1 ч. 3 ст. 24), сприятиме легалізації самочинного будівництва та самовільному зайняттю земельної ділянки».

Підсумок

Здавалося б, навіщо від президента подавати законопроект, котрий розв’язує руки забудовникам, має суперечливі та невиважені норми, а також у якому запроваджують підміну понять? Навіщо особі, що на весь світ говорить про демократію та законність, так цинічно демонструвати через такий законопроект неповагу до суспільства, верховенства права та Конституції України? А саме на цьому законопроекті наголошують ставленики президента, отже гарантом чого є президент України? Де його функції, як гаранта Конституції, у чому вони полягають? Чи все ж він гарант деспотизму та свавілля, а також виступає гарантом схем, за якими можна і надалі займатись беззаконням?

Конфлікти і закони

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Сроки в Гражданском процессуальном кодексе Украины с 15.12.2017

Стаття

Норма

Строки

Ч.7 Ст.40

Питання про Відвід та самовідвід

Не пізніше 2 днів із дня надходження заяви про відвід судді

Відвід суддею іншого суду не пізніше 10 днів з дня надходження заяви про відвід судді

Ч.2 ст.118

Розгляд заяви про забезпечення доказів

Не пізніше 5 днів з дня її надходження до суду

Ч.2 ст.153

Розгляд заяви про забезпечення позову

Не пізніше 2 днів з дня її надходження до суду без повідомлення учасників

Ч.6 ст.154

Зустрічне забезпечення позову

Після застосування судом заходів забезпечення позову вирішується судом протягом 10 днів після подання такого клопотання

Ч.5 ст.155

Скасування зустрічного забезпечення

Не пізніше 5 днів з часу надходження до суду такого клопотання

Ч.2 ст.158

Скасування заходів забезпечення позову

Розглядається у судовому засіданні не пізніше 5 днів з дня надходження його до суду

Ч.7 ст.158

Забезпечення позову діє

Рішення про задоволення позову -90 днів з дня набрання рішенням законної сили або ……

Ч.1 ст.167

Розгляд заяви про видачу судового наказу

Протягом 5 днів з дня її надходження до суду на наступний день судовий наказ надсилає сторонам

Ч.1 ст.170

Подання заяви про скасування судового наказу

Боржник протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та додатків до нього

Ч.2 ст.172

Час набрання судовим наказом законної сили

У разі ненадходження до суду заяви боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання

Ч7 ст.178

Відзив на позов (заперечення відповідача )

Подається в строк встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі

Ч.4 ст.179

Відповідь позивача на відзив (заперечення відповідача)

Подається у строк встановлений судом

Ст.180

Заперечення відповідача наведених позивачем у відповіді на відзив

Строк встановлює суд отримати вчасно учасникам справи до початку розгляду справи по суті

Ч.1 ст.185

Залишення позовної заяви без руху

Без додержання ст.ст.175 і 177ЦПК протягом 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви. Строк на усунення не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали без руху

Ч.4 ,5ст.185

Повернення позовної заяви і додані до неї документи

Повертає не пізніше 5 днів з дня її надходження або дня закінчення строку на усунення недоліків

Ч.2 ст.186

Відмова у відкритті провадження

Ухвала поставляється не пізніше 5 днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення ( ст.272)

Ч.1 ст.187

Приймає позовну заяву до розгляду та Відкриття провадження у справі

Суд відкриває провадження у справі протягом 5 дні з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків поданої у порядку ст.185 ( ухвала про прийняття до розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі )

Ч.4 ст.187

При наявності клопотання позивача розгляд за правилами спрощеного позовного провадження

Суд визначає строк відповідачу для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим 5 днів з часу вручення

Ч.6 ст.187

 Відповідач фізична особа не суб’єкт ПД

Суд не пізніше 2 днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання щодо надання інформації щодо місця реєстрації. Інформація має бути надана протягом 5 днів з моменту отримання звернення суду

Ч.11ст.187

Ухвала без руху ( не відповідає ст.175 і 177) після відкриття провадження у справі

Суд постановляє ухвалу не пізніше наступного дня про залишення без руху, про що повідомляє позивача і надає цьому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 5 днів з дня вручення позивачу ухвали суду.

Ст.191

Подання відзиву

 У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження, відповідач має право …у разі ненадання справа вирішується на підставі наявних доказів

Ст. 196

Строк проведення підготовчого засідання

Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через 30 днів з дня відкриття провадження у справі.

Ст.199

Подання відповіді позивача на відзив та заперечення відповідача

 У строк встановлений судом позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач — заперечення   

Ст.210

Строки розгляду справи по суті

 Не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті.

Ст.246

Ухвалення рішення про судові витрати

Суд призначає судове засідання не пізніше 20 днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог

Ст. 249

Зауваження до технічного запису судового процесу чи протоколу судового засідання

Ознайомлення учасників справи потягом 5 днів з дня проголошення рішення у справі.

Розглянуто судом не пізніше 5 днів з дня їх подання

Ст. 253

Строки зупинення провадження у справах

Див. статтю :-)

Ст. 254

Поновлення провадження у справі

Не пізніше 10 днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що їх викликали

Ст.258

Види судових рішень

Складення повного тексту рішення суду на строк не більше як 10 днів, спрощене провадження- не більше як 5 днів

Ст..261

Набрання ухвалою законної сили

Ухвала набирає законної сили НЕГАЙНО після її проголошення, крім випадків передбачених ст. 353 ЦПК ( окремо від рішення суду)

Ст. 268 ч.5

Проголошення судового рішення

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (повне або скорочене).

Дата ухвалення рішення суду за відсутності учасників справи є дата складення повного судового рішення.

Ст. 269

Виправлення описок та аріфм. помилок

Заява про внесення виправлень розглядається протягом 10 днів після її надходження

Ст.270

Додаткове рішення

Заява може бути подана — до закінчення строку виконання рішення

Додаткове рішення — ухвалює суд протягом 10 днів із дня надходження заяви

Ст. 271

Роз’яснення рішення суду

Заява подається: — якщо судове рішення не виконане;

не закінчився строк протягом якого рішення може бути пред’явлено до примусового виконання;

Суд розглядає протягом 10 днів з дня надходження заяви

 

Ст.272

Вручення рішення суду

Протягом двох днів з часу його виготовлення

Ст.275

Строк розгляду спрощеного позовного провадження

Розумний строк, але не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі

Ст.278

Особливості подання заяв ,,(Відзив у спрощеному провадженні)

Подається протягом 15 днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі;

Позивач відповідь на відзив — у строк встановлений судом

Треті особи пояснення щодо позову в строк встановлений судом, щодо відзиву – протягом 10 днів із дня його отримання

Ст.279

Розгляд у порядку спрощеного провадження (особливості)

Підготовче не проводиться у спрощеному провадженні

Перше судове засідання не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі, без повідомлення сторін, або за клопотанням сторін і з власної ініціативи в с\з : клопотання відповідача про с\з разом із відзивом, позивач протягом 5 днів з часу отримання відзиву

 

Ст..284

Порядок та строки подання заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд має бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повний текст заочного рішення не вручено у день його проголошення, має право на поновлення строку протягом 20 днів з дня вручення йому заочного рішення суду.

Ст.285

Порядок розгляду заяви про перегляд заочного

Заява про перегляд повинна бути розглянута протягом 15 днів з дня її надходження.

Ст.354

Строк на апеляційне оскарження

 Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів

Апеляційна скарга на ухвалу суду ( ст.353) протягом 15 днів з дня проголошення.

Ст.355

Подання Апеляційної скарги

Подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Ст. 357

Залишення апеляційної скарги без руху , повернення

10 днів із заявою про поновлення строку на подачу апеляційної скарги, Питання про залишення  апеляційної скарги без руху суддя вирішує протягом 5 днів з дня надходження  апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків

Ст.363

Приєднання до апеляційної скарги

 Може бути подано до початку розгляду справи в апеляційній інстанції

Ст.371

Строк розгляду апеляційної скарги

Протягом 60 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляція на ухвалу суду першої інстанції протягом 30 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження

Ч.3 ст.389

Касаційна інстанція

Не підлягають касаційному оскарженню — судові рішення у малозначних справах, крім випадків

Ст.ст.390,391

Строк на касаційне оскарження

 Касаційна скарга на судове рішення протягом 30 днів з дня його проголошення, безпосередньо до касаційного суду

Ст.393

Залишення касаційної скарги без руху , повернення

Питання про залишення касаційної скарги протягом 10 днів з дня надходження касаційної скарга

Таблиця підготовлена помічниками та суддею Святошинського районного суду міста Києва Тетяною Величко.

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Перезавантаження — в Україні запрацював новий Верховний Суд (відео)

Гості в студії — Ростислав Кравець, адвокат,

Володимир Пилипенко, представник України у Венеціанській комісії (2013-2017),

Анастасія Красносільська, юрист Центру протидії корупції.

Телеканал ZIK

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Заставят все вернуть: украинскому бизнесу упростили возврат материальной помощи

Украинское предприятие может требовать возврата возвратной финансовой помощи от человека, если договор с ним не оформлен надлежащим образом или в нем допущены юридические ошибки. К соответствующему выводу пришел Верховный суд, рассматривая дело №6-2904цс16.

«Компании достаточно найти несколько неточностей, и она уже может оспорить свой собственный договор о финансовой помощи. Как только тот признается ничтожным, получатель средств обязан вернуть все, что получил от предприятия за все время действия соглашения. Например, в этом конкретном деле, набежала сумма свыше 2 миллионов гривень. ВСУ кроме того сделал довольно сомнительный вывод, что исковая давность по взысканию полученной финпомощи начинается не с момента ее перечисления, а с момента требования ее возврата предприятием, что значительно увеличивает сроки, на протяжении которых предприятие может обратится с иском», — отметил в разговоре с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Не секрет, что финансовая помощь — это один из способов выплаты «серых» зарплат у украинского бизнеса: небольшие компании выдают на одного человека (на бухгалтера или просто доверенное лицо) крупную сумму средств, чтобы после раздать их персоналу в виде премий или окладов. Новое заключение ВСУ усложняет эту схему.

«Обычно финансово-возвратная помощь используется либо при необходимости пополнить предприятие оборотными средствами, либо вывести из предприятия деньги для нужд получателя таких средств. При этом, стороны берут на себя риски признания недействительными договоров о предоставлении финансово-возвратной помощи, невозврата соответствующих сумм и возникновения дополнительных налоговых обязательств по налогу на прибыль. При этом, данное постановление суда усиливает такие риски, позволяя признать некорректно оформленное получение финансово-возвратной помощи безосновательным и порождая тем самым налоговые обязательства для получателя финансово-возвратной помощи», — заверил UBR.ua управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

В таком контексте очень важно сохранять хорошие свои отношения с предприятием.

«Рассоритесь с шефом, например, захотите перейти в компанию с большей зарплатой, и вам быстренько припомнят огрехи в договоре о финансовой помощи. Его признают ничтожным, а с вас потребуют деньги, которые когда-то давно помогли вывести руководству. Никто и не вспомнит, что вы все тут же отдали на зарплаты коллегам. Если вас захотят прижать или отомстить за что-то, то могут через суд потребовать вернуть пресловутую финпомощь. Если денег не найдется, то включится исполнительный механизм с продажей квартиры или машины. Так что несколько раз подумайте, стоит ли бездумно подмахивать какие-то бумаги на работе и выручать начальство», — заметил Ростислав Кравец.

По словам Виктора Морозам, количество споров по возврату финансово-возвратной помощи в последнее время становится все больше.

«В связи с низким уровнем платежеспособности, как бизнеса, так и частных лиц, которые зачастую не имеют возможности своевременно возвращать полученную финансовую помощь», — отметил он.

Впрочем, тяжбы возникают не только после применения схем с выводом средств, но и после выдачи настоящих займов компаниями своим работникам. На некоторых предприятия беспроцентные кредиты выдавали в последние годы, чтобы удержать наиболее ценных специалистов. А теперь пытаются вернуть через суд.

Кстати, бизнесу в таких ситуациях советуют лучше защищать свои займы.

«Лучше обеспечивать обязательства по возврату финансово-возвратной помощи использованием дополнительных инструментов, например, поручительством, залогом или ипотекой. В частности, весьма перспективным представляется обеспечение обязательств по возврату финансово-возвратной помощи через залог корпоративных прав получателя такой помощи, если это юридическое лицо», — уверен Мороз.

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО, UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Вибух у суді Нікополя: обвинувачених у подвійному вбивстві звільнили

Роману Жмурко та Денису Подоляку, обвинуваченим у вбивстві Різвана Тапаєва 10 лютого 2016 року, не продовжили термін тримання під вартою, котрий сплив 3 грудня.

У кримінальній справі про подвійне вбивство було затримано трьох осіб, проте в результаті вибуху 30 листопада у Нікопольському суді, один з обвинувачених Сергій Вороновський — загинув, інші двоє були госпіталізовані.

Востаннє термін тримання під вартою продовжували 5-го жовтня до 3-го грудня.

Останнє засідання у справі відбулось 30-го листопада, але в ухвалі суду за 1 грудня не йдеться про продовження терміну тримання під вартою обвинувачених, їм лише приставили охорону. Про це зазначено в ухвалах суду, опублікованих у відкритому доступі.

«Застосувати заходи безпеки до обвинувачених — забезпечити їх особисту охорону у КЗ «Нікопольська міська лікарня №1 ДОР на час перебування в лікарні», — ідеться в тексті ухвали.

Про те, що обвинувачені наразі фактично вільні, Громадському підтвердила речниця поліції Дніппровської області Ганна Старжевська.

«Так, це дійсно правда. Проте їх наразі охороняє поліція», — зазначила вона.

У суді цей інцидент не коментують, проте, юрист Ростислав Кравець зазначив, що фактично злочинці тепер вільні через те, що прокуратура своєчасно не звернулась до суду.

«Фактично це може означати, що органи прокуратури своєчасно не звернулись до суду, відповідних органів, щодо продовження цих обо’вязквів, покладених на осіб скоєних злочинів: або запобіжні заходи, або обов’язок не відлучатись, не спілкуватись зі свідками… Продовжити їх уже немає можливості», — сказав Кравець.

Обидва перебувають у важному стані, повідомила головна лікарка Нікопольської лікарні Олена Соломаха.

«Нині вони перебувають у стабільно-важкому стані. Приблизно ще два тижні будуть у нас. Їм зробили планову операцію», — сказала вона.

30 листопада в Нікопольскому суді, де мали слухати справу про подвійне вбивство, батько одного із загиблих підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений — Сергій Вороновський загинули. 10 людей госпіталізували.

Дружина підривника у Нікопольському суді розповіла Громадському, що батько убитого Різвана Тапаєва дізнався про наміри підозрюваних підкупити суддю. Адвокат одного з обвинувачених слова дружини Тапаєва спростовув.

Вікторія Рощина, Настя Коріновська, ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Биткоиновый МММ. Налоговики и криминал увлеклись аферами с криптовалютой

В Украине биткоины стали новым способом отмывать деньги. Криптовалютой теперь пользуются наркокартели и кибермошенники, а чиновники Госфискальной службы, как выяснили «Вести», помогли гражданам России создать в Украине целый биткоиновый «МММ».

Легализируют продажу наркотиков

Нелегальный бизнес страны взялся отмывать средства через новую криптовалюту — биткоины. В среду, 13 декабря, за одну единицу цифровых денег уже давали $ 17,5 тыс. Силовики фиксируют десятки преступлений, где фигурирует суррогатная валюта. Например, сейчас Главное следственное управление Генпрокуратуры расследует дело банды, главарь которой живет в Киеве. Они с размахом торгуют наркотиками и психотропами, а деньги для маскировки переводят в криптовалюту и через офшорные компании легализируют.

«С этой целью участники преступной группы на территории Киева и области в 2017 году организовали деятельность «майнингових ферм». Доходы от них должны были создавать вид законности происхождения денег, полученных от реализации наркотических средств. Кроме того, на эти деньги были куплены недвижимость и дорогие автомобили, которые они оформляли на себя и на подставных лиц», — говорят в ГПУ.

Заработок — $ 3,7 млн

Другой украинец с помощью кражи данных с карточек смог заработать $ 3,7 млн (это 98 млн грн). Краденые средства он сначала перевел в криптовалюту, а потом — в доллары. Дело расследует СБУ. Причем он выдумал достаточно сложную схему. Сначала купил в даркнете (закрытый нелегальный интернет) данные платежных карточек американцев. Чтобы воспользоваться ими, отправил подельников в «командировку», ведь в США очень внимательно отслеживают подозрительные операции, совершаемые американцами за пределами страны. Украинцы в Штатах сделали дубликаты карт, на них накупили подарочных сертификатов в интернет-магазинах, которые потом продавали в Украине, а вырученные деньги переводили в криптовалюту и обменивали на доллары.

Биткоины — у нардепов и простых пожарных

Политики запасаются электронной валютой. Причем, судя по декларациям, сделали они еще это при старом курсе, а значит, получили сверхдоходность. К примеру, у нардепа от БПП Дмитрия Белоцерковца 398 биткоинов. Их он приобрел в 2013 году на 128 160 (не указал — гривен или долларов). У его однопартийца Алексея Мушака в декларации указан 1 биткоин за 465 грн. А сын судновладельца Игоря Урбанского, нардеп от БПП Александр Урбанский 1 августа приобрел 5328,1217 единиц Bitcoin Cash на 40,5 млн грн.

Не отстают и простые служащие. Судя по декларации, начальник отделения Военного института КНУ им. Шевченко Эдуард Шавирко — биткоиновый миллионер. У него криптовалюты на $ 999 999. У пожарного-спасателя из Сумского ГСЧС Кирилла Спасаненко криптовалюты на 42 тыс. грн. А у главного ревизора ГФС из Одессы Евгения Штоки 25 биткоинов.

К слову, в аферах с криптовалютой участвуют и сотрудники ГФС, которые, как выяснилось, работали в связке с россиянами. Последние создали в Украине целую криптовалютную пирамиду. «При содействии должностных лиц ГФС Украины двое граждан РФ занимаются выманиванием денег на т. н. промышленные майнинговые фермы. Они предлагают, что якобы будут заниматься добычей различных криптовалют, получать доходы от их продажи и роста курса. А инвесторы будут ежемесячно получать дивиденды. Все это содержит признаки т. н. финансовых пирамид», — объясняют следователи ГПУ.

Дурят покупателей

Мошенники находят жертв просто — безудержный рост курса биткоина создает вокруг криптовалюты ажиотаж. Например, сейчас в Ровненской области полиция ищет мошенников, которые под видом продажи биткоина украли у мужчины $ 8394. Он зашел на сайт wowex.online прикупить себе новомодных денег, оформил заявку, а оттуда пришел ответ: мол, переведите на такой-то счет 218 тыс. грн, а они уже конвертируются в криптовалюту. Мужчина сделал все по инструкции, но заветный биткоин так и не получил. А когда попытался связаться со службой поддержки сайта, тот уже не работал. Полиция установила, что мошенники обналичили деньги через ПриватБанк и уже орудуют на новом сайте.

Фермы с вентиляторами

Несмотря на сообщения о мошенниках, Сеть забита разными предложениями как по продаже, так и по производству криптовалюты. Например, сдают в аренду майнинговые фермы во всех областях страны. Обещают круглосуточную охрану и внешнее охлаждение (для аппаратуры). «Предоставляем полный цикл услуг по подборке, сборке и хранению с поддержкой на охраняемой территории майнинг-оборудования. Большой запас электрики», — пишут в объявлениях. Цены, правда, разнятся.

Например, в Дарницком районе столицы просят 25 тыс. грн в месяц, а в том же Тернополе — 1 тыс. грн. Там за эту сумму обещают даже заботиться об оборудовании для майнинга. «Приютим и позаботимся. Размещаем как обычное, так и специализированное оборудование. Все заботы о настройке и разгоне мы берем на себя, вы только считаете заработанные деньги. Конфиденциальность гарантируем», — пишет автор объявления Андрей.

Мы поговорили с арендодателем помещения, которое, судя по описанию, находится на втором этаже одного из административных зданий в Херсонской области. За 4 тыс. грн в месяц можно получить 54 кв. м и помещение для отдыха.

Владелец уверяет: возле аппаратуры круглосуточно будет кто-то находиться в случае внезапных неполадок. «Результативность зависит от мощности оборудования, которое вы туда установите. Перепады электричества не страшны, все хранится на серверах. Биткоин — это код, виртуальная запись, которая остается у вас, даже если вы переезжаете с аппаратурой с места на место», — рассказал собеседник «Вестей».

Не облагаются налогом

Юристы не видят нарушения закона в майнинге, так как Нацбанк и другие финансовые органы криптовалюту всерьез не воспринимают. Другое дело — это легализация средств при помощи биткоина, однако доказать это будет достаточно проблематично.

«Использовать биткоин для уклонения от уплаты налогов не выйдет, так как НБУ не считает биткоин ни валютой, ни суррогатом. Именно поэтому и привлекать к ответственности за неуплату налогов или махинации с биткоином невозможно. Для легализации средств, полученных преступным путем, теоретически биткоин могут использовать, но доказать что-то сложно, ведь запрета на майнинг нет. К примеру, история с фермой в Институте им. Патона: максимум, что им могут вменить, — это использование бассейна без соответствующего договора аренды», — рассказал партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Евгения Иванова, Евгения Клепова, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Украинцам ограничили возможность обжаловать судебные решения

Не все нормы новых процессуальных кодексов введены в действие сегодня. В частности, через три месяца — 15 марта — начнут действовать изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

В Украине вступил в силу закон №2147, который предусматривает внесение изменений в Хозяйственный, Гражданско-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, отметим, это синхронизировалось с началом работы нового состава Верховного суда. Напомним, что Верховная Рада 3 октября проголосовала за судебную реформу, тогда 234 депутата поддержали документ.

С сегодняшнего дня ВСУ будет пересматривать в кассационном порядке судебные решения, принятые судами первой и апелляционной инстанций. Возможные основания кассационного обжалования — неправильное применение судом норм материального права или нарушение норм процессуального права.

Нельзя будет подать кассацию в делах, которые подлежат пересмотру в апелляционном порядке Верховным судом. Не будет кассаций относительно малозначительных дел, однако предусмотрен ряд исключений.

Кассационное обжалование можно будет подать в течение 20 дней со дня его провозглашения. В законе прописана форма подачи такой жалобы.

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец рассказал UBR.UA в чем минус изменений: «Сильно увеличились судебные сборы за подачу апелляционной жалобы. Все делается для того, чтобы люди не могли обжаловать решения и не могли рассчитывать на справедливые решения».

Судебный сбор взимается в соответствующем размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленном законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе».

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января — 1600 гривен.

Ранее судебный сбор был таким:

подача апелляционной жалобы на решение суда; заявления о пересмотре судебного решения в связи с нововыявленными обстоятельствами 110% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы – теперь 150%;

подача кассационной жалобы на решение суда 120% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы – теперь 200%.

Полностью со ставками судебного сбора с 15.12.2017 можно ознакомиться по ссылке.

UBR

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Какая Европа. Украина вернулась к УПК 1960 года

С пятницы, 15 декабря, дня заработает новый Верховный суд (ВС) — это основная часть президентской судебной реформы. Одновременно вступят в силу новые процессуальные кодексы (гражданский, хозяйственный, административный и уголовный). «Вести» узнали, когда в реальности сможет заработать обновленный суд, и какие подводные камни скрываются в процессуальном законодательстве.

Заработает осенью-2018

В обновленном ВС будет до 200 судей, их разделят на пять подразделений (Большая палата, кассационные админ-, хоз-, уголовный и гражданский суды). Те суды, которые выполняют эти функции сегодня — Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам, Высший хозсуд и админсуд будут ликвидированы.

Изначально кандидатов в Высший суд было 653, но всего 111 из них прошли горнило собеседований, психологических и профессиональных тестов, были поданы президенту Высшим советом правосудия и назначены 10 ноября. Важно, что в состав обновленного ВС войдут не только «профессиональные» судьи (хоть и среди них есть примечательные персоны — «судья-снайпер» Александр Мамалуй из хозсуда Харьковской обл., ушедший на фронт в 2014-м), но и адвокаты, и преподаватели вузов. Например, судьей Кассационного админсуда станут два доктора юридических наук, профессора кафедры Одесской юракадемии Татьяна Анцупова и Киевского университета им. Тараса Шевченко Владимир Бевзенко.

«Я бы не дифференцировал судей по принципу «из системы или нет» — то, что в ВС входят адвокаты, ученые не значит, что они намного лучше опытных специалистов. Мы разные, и то, что можем привнести в суд, нужно сполна обернуть на пользу обществу», — сказал «Вестям» Валерий Бевзенко.

ВС заработает полноценно не сразу. Необходимо сформировать аппарат, набрать помощников для судей, наладить работу канцелярии, бухгалтерской службы — и, наконец, решить вопрос приема-передачи имущества от старого Верховного суда. Профессор Валерий Бевзенко подтвердил, что у него уже есть помощники, а аппарат формируется. «Но нужно понимать, что нельзя просто взять дела предшественников — а в кассационном админсуде сейчас лежит несколько десятков тысяч дел — и начать рассматривать: они должны попасть в систему автоматического распределения, их систематизируют, индексируют», — пояснил судья.

По предположению адвоката Ростислава Кравца, даже если ВС начнет работу в ближайшее время, она не будет полноценной. «Для создания видимости работы могут отобрать пару-тройку дел: мол, уже начали принимать решения. Но это будет исключительно пиар-эффект», — прогнозирует юрист. «Мой прогноз — ВС не заработает полноценно ранее осени 2018 года», — заключил Лавринович.

Забыли о судьях

При этом судьи ликвидируемых судов жалуются на неустроенность. «Никто особо не предупреждал, что будет дальше. Мы, вероятно, будем писать заявления о переводе и переходить в апелляционные суды — это определили недавно в законе о нашем статусе», — сказал «Вестям» один из судей Высшего хозсуда. «Реформаторы попросту забыли об этих судьях — перевод в суд апелляционной инстанции по нормам нашего, да и иностранного, законодательства трактуется как «наказание», — пояснил нам Ростислав Кравец.

Плюс, у них нет гарантий относительно перевода — кому-то может достаться апелляционный суд, например Черкасс, и придется переезжать, начинать жизнь заново
Ростислав Кравец

Неразбериха в кодексах

Сегодня же вступают в силу новые кодексы. В беседе с «Вестями» ряд юристов признали наличие ряда нестыковок — нормы либо прямо противоречат друг другу, либо не согласованы. Например, дела, которые уже находятся на рассмотрении в судах, хоть и были поданы по старому закону, должны будут рассматриваться уже по-новому.

«С 2012 года в УПК внесли 47 изменений, и большинство «смотрят назад» — на редакцию УПК 1960 года, — пояснил «Вестям» экс-министр юстиции Александр Лавринович. — Например, общепринятые в ЕС нормы о соревновательности сторон защиты и обвинения нарушены на уровне проведения экспертиз: при наличии огромного количества аттестованных экспертов высшей квалификации, заказывать экспертные выводы теперь можно только в государственных институтах. Это ограничивает защиту в возможностях — Киевский институт вообще является подразделением прокуратуры, вы представляете, какие выводы они будут делать?»

Тарас Козуб, ВЕСТИ

Адвокатская компания Кравец и Партнеры

Банки получили основание не возвращать депозиты

О несовершенстве нашей банковской системы в отношении вкладов граждан «ФАКТЫ» писали неоднократно. Зачастую проблемы возникали из-за ошибок либо явного мошенничества отдельных сотрудников и позиции руководства финучреждений, не желающих признавать правоту вкладчиков. Однако на днях было принято необычное судебное решение, которое может оказать влияние на всю сферу банковских депозитов. Хотя, учитывая, что принявшая это решение судебная инстанция в ближайшие дни будет реформирована, возможно, негативных последствий удастся избежать.

Дело в том, что недавно Верховный Суд Украины (ВСУ) в споре между банком и его вкладчиком принял решение, которое, по мнению юристов, можно трактовать как разрешение украинским банкам не возвращать людям их вклады, если те были оформлены с ошибками или намерено изменены. Кроме того, ВСУ официально потребовал от судов низшей инстанции признавать ничтожными (недействительными) депозитные договоры банков, и позволил финансистам их не выполнять, если документы не отвечают всем законодательным требованиям.

О резонансном решении суда и его возможных последствиях для миллионов украинских вкладчиков «ФАКТАМ» рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

— Суть спора в том, что вкладчик «Ощадбанка» обратился с иском в суд о возврате своего депозита. Когда он пришел в банк, служащие финансового учреждения сообщили, что такой депозитный договор у них не зарегистрирован и денег вкладчика у них нет. Хотя человек имел на руках экземпляр договора со всеми реквизитами и печатями.

К сожалению, Верховный Суд Украины, вопреки здравому смыслу и основам законодательства, стал на сторону банка и вынес абсурдное решение. Он указал, что представленный депозитный договор не соответствует образцу, утвержденному «Ощадбанком». Это несмотря на то, что вкладчик не может, да и не должен сверять форму договора предложенного ему сотрудником, с неким эталонным образцом.

Кроме того, предоставленная вкладчиком квитанция об оплате также по своей форме не соответствует инструкции Национального банка. А значит, по логике судей ВСУ, у вкладчика нет доказательств, что он вообще отдал свои деньги банку. Таким образом и договор признан недействительным. Хочу отметить, что как показывает судебная практика и опыт подобных споров, ни одна квитанция, которая выдается банками не соответствует инструкции НБУ во всех деталях.

Поэтому, в принципе, после такого решения ВСУ, украинские банки, теоретически, получили основание не возвращать все депозиты, ссылаясь на то, что депозитные договора не являются типовыми, поскольку зачастую отличаются от утвержденной формы. Тем более что ни в самом договоре, ни в открытом доступе нет информации, что предлагаемый документ является типовым, утвержденным по форме договором. Да и вообще, непонятно, где вкладчик может ознакомиться с «правильной», утвержденной формой договора.

Кроме того, все квитанции, выдаваемые банками, не соответствуют инструкции НБУ. Не говоря уже о том, что сегодня очень много депозитов размещается в режиме онлайн. А это еще более сложный вопрос. Как показали конфликты возникавшие с некоторыми крупными банками, в случае отключения электронных систем либо изменения информации на сервере банка, вкладчик вообще не может доказать, что у него на счете находились какие-то деньги.

Поэтому такая позиция нынешнего Верховного Суда, который с 15 декабря перестанет существовать в нынешнем составе, может привести к определенному коллапсу. Хотя, возможно, что серьезных последствий не последует, так как украинцы «очень любят» быть обманутыми и зачастую не готовы защищать свои права. Если бы подобная ситуация произошла в какой-то европейской стране, вкладчики уже бы пакетировали отделения банка, как это было в свое время в Италии.

К сожалению, в нашей практике очень много случаев (и по разным банкам), когда руководство финучреждения под разными предлогами утверждает, что люди деньги у них не размещали. Либо признают, что деньги были украдены бывшими сотрудниками банка, а значит, ответственность несут воры, а не банк. А то, что воры на момент кражи были материально ответственными сотрудниками этого банка, в расчет не берется. Однако в данном случае после такого судебного решения о том, что вклада как бы и не было, даже сотрудника банка, который возможно украл деньги, к ответственности уже привлечь невозможно. Ведь раз договор признан недействительным, то юридически и денег вкладчика в банке не было. Более того, в таком случае еще и сам вкладчик может быть привлечен к уголовной ответственности, якобы за подделку документов. Он же не может доказать, что документы выданы банком. И выходит, что он пришел с поддельными документами и попытался завладеть деньгами банка.

Как видим, ситуация дошла до абсурда. Люди, доверившие свои деньги банку не просто могут их лишиться, но еще и сесть лет на пять в тюрьму, с конфискацией имущества.

— Это решение ВСУ является прецедентом для принятия решений по другим подобным искам? Ведь в Украине нет прецедентного права, как в США.

— Я очень надеюсь, что в дальнейшем суды низших инстанций при рассмотрении подобных споров не будут принимать во внимание столь абсурдное решение ВСУ, который через пару дней прекратит свое существование.

— А кто должен утверждать этот типовой договор, на который ссылается ВСУ?

— Единой формы ни депозитных, ни кредитных договоров для всех банков не существует. Каждый банк вправе самостоятельно утверждать форму типового договора. Однако при изучении договора предложенного вам сотрудником банка, вы нигде не найдете информацию, что это типовой договор, утвержденный такого-то числа, таким-то решением правления банка и может применяться при таких-то операциях. К сожалению, о наличии у банка некоего типового договора вкладчик узнает уже только из решения суда.

— А как в данном случае, у вкладчика «Ощадбанка» на руках оказался не типовой договор?

— Человек пришел в отделение банка, принес деньги, сотрудник дал ему бланк договора, человек прочитал и подписал. Вкладчик не имел возможности, да и не обязан, изучать бланк, выданный ему банковским сотрудником. Это ответственность самого банка! Но я предполагаю, что начальник отделения просто положил деньги вкладчика себе в карман, возможно, даже подсунув ему неверно оформленный договор.

— Что нужно знать и на что обращать внимание людям, вкладывающим сейчас деньги на депозит? Как защитить себя от подобных ситуаций?

— Я считаю, что пока существует такая неопределенная законодательная база, деньги в банк вообще нести не стоит. А те средства, которые там уже есть, лучше забрать, чтобы не потерять их окончательно. Во-первых, их может украсть сам банк. Во-вторых, как показывает практика, если банк будет признан неплатежеспособным, вернуть свои сбережения через Фонд гарантирования вкладов тоже удается не всегда.

Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Адвокатская компания Кравец и Партнеры